Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/29/2010

Dostawa samochodu specjalistycznego - ?mieciarki z nap?dem 4 x 4 do obs?ugi pojemników o pojemno?ci od 0,11 do 1,1 m3

Zamówienie publiczne - TZ/29/2010

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych, tj z 20.11.2007 r. (Dz. U.Nr 223, poz. 1655, z pó?n. zm.)
 • termin składania ofert: 08.06.2010
 • data wszczęcia: 26.05.2010
 • ostatnie zmiany: