TZ/29/2010

Dostawa samochodu specjalistycznego - ?mieciarki z nap?dem 4 x 4 do obs?ugi pojemników o pojemno?ci od 0,11 do 1,1 m3

Zamówienie publiczne - TZ/29/2010

  • status postępowania: zawarto umowę
  • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  • podstawa postępowania:
    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych, tj z 20.11.2007 r. (Dz. U.Nr 223, poz. 1655, z pó?n. zm.)
  • termin składania ofert: 08.06.2010
  • data wszczęcia: 26.05.2010
  • ostatnie zmiany: