TZ/178/09

BUDOWA W WYKOPIE OTWARTYM KANAŁU OGÓLNOSPŁAWNEGO O DŁUGOSCI 126,7m I ŚREDNICY Dn 1000 mm W REJONIE UL. MORANDA W ZAMOŚCIU

Zamówienie publiczne - TZ/178/09

  • status postępowania: zawarto umowę
  • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  • podstawa postępowania:
    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93. z poźn. zm.).
  • termin składania ofert: 29.01.2010
  • data wszczęcia: 07.01.2010
  • ostatnie zmiany:

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: