Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/153/10

Świadczenie usług ubezpieczeniowych w 2011 roku

Zamówienie publiczne - TZ/153/10

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pó?n. zm.)
 • termin składania ofert: 20.12.2010
 • data wszczęcia: 06.12.2010
 • ostatnie zmiany:

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja:
 • Ogłoszenia: w Biuletynie Zamówień Publicznych
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Za??cznik Nr 2
 • Za??cznik Nr 3
 • Za??cznik Nr 4
 • Za??cznik Nr 5
 • Formularz oferty
 • Formularz oferty – tabele do wype?niania
 • Za??cznik Nr 6
 • Za??cznik Nr 7
 • Za??cznik Nr 8

Modyfikacja specyfikacji zamówienia

Ostatnia aktualizacja:
 • Wyja?nienie I
 • Wyja?nienie II
 • Tabele ABCDE (ze zmian? w tabeli C)
 • Formularz oferty – tabela D

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja:
 • Pytanie 1
 • Odpowied? na pytanie 1

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: