TZ/136/10

DOSTAWA SAMOCHODU CI??AROWEGO ZASILANEGO GAZEM (CNG) O DMC OD 6 DO 6,5 T, Z ZABUDOW? HAKOW? DO TRANSPORTU ODPADÓW GROMADZONYCH W KONTENERACH O POJEMNO?CI 7m3

Zamówienie publiczne - TZ/136/10

  • status postępowania: zawarto umowę
  • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  • podstawa postępowania:
    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych
  • termin składania ofert: 25.10.2010
  • data wszczęcia: 15.10.2010
  • ostatnie zmiany: