Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/045/2010

Modernizacja metod? r?kawa wklejanego magistrali wodoci?gowej o d?ugo?ci 150 m i ?rednicy Dn 400 mm w ul. Pereca w Zamo?ciu

Zamówienie publiczne - TZ/045/2010

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. poz. 93 z pó?n. zm.)
 • termin składania ofert: 26.03.2010
 • data wszczęcia: 16.03.2010
 • ostatnie zmiany:

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja:
 • Wybór oferty
 • Udzielono zamówienia – zawarto umowę
 • ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych