TZ/012/2011

Dostawa 1 sztuki dwukołowej, ciągnionej zamiatarki drogowej

Zamówienie publiczne - TZ/012/2011

  • status postępowania: zawarto umowę
  • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  • podstawa postępowania:
    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pó?n. zm.)
  • termin składania ofert: 02.02.2011
  • data wszczęcia: 24.01.2011
  • ostatnie zmiany:

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: