DUE/3/10/2011

Zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

Zamówienie publiczne RZZO - DUE/3/10/2011

 • status postępowania: Odstąpienie od umowy w dniu 13.08.2012
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
 • termin składania ofert: 12.05.2012
 • data wszczęcia:
 • ostatnie zmiany: 13.08.2012

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 12.03.2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 • Oferta
  • Zał. I Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  • Zał. II Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia z postępwania
  • Zał. VIII Wykaz robót
  • Zał. X Wykaz osób
  • Zał. XII Oświadczenie osób
  • Zał. XVI Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
  • Zał. XVII Wykaz potencjału technicznego
  • Zał. XVIII Zatrudnienie Wykonawcy
  • Zał. XIX Wykaz Podwykonawców
  • Zał. XX Wykonawstwo robót
  • Załącznik Główny do oferty
 • Wzór Kontraktu
 • Gwarancja technoligiczna
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy
  • Plan rozmieszczenia obiektów
  • Infrastruktura budowlana w otoczeniu składowiska
  • Decyzja środowiskowa
  • Charakterystyka przedsięwzięcia
  • Opinia sanitarna
  • Postanowienie RDOŚ
  • Wypis z działek
 • Projekt Nowej Kwatery

Modyfikacja specyfikacji zamówienia

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2011
 • Mapa do celów projektowych – 25.03.2011 r.
 • Warunki przyłącza energetycznego – 25.03.2011 r.
 • Notatka z zebrania Wykonawców – 24.03.2011 r.
 • Zmiana treści SIWZ – 25.03.2011 r.
 • SIWZ – zmiana nr 1 – 25.03.2011 r.
 • Oferta – zmiana nr 1 – 25.03.2011 r.
 • Zał. XIX Wykonawstwo robót – zmiana nr 1 – 25.03.2011 r.
 • Warunki dostawy wody – 29.03.2011 r.
 • Wytyczne na budowę infrastruktury teletechnicznej – 29.03.2011 r.
 • Rysunek 5C do Projektu Nowej Kwatery – 30.03.2011 r.
 • Dokumentacja geotechniczna 2007 cz. 1 – 30.03.2011 r.
 • Dokumentacja geotechniczna 2007 cz. 2 – 30.03.2011 r.
 • Dokumentacja geotechniczna 2009 cz. 1 – 30.03.2011 r.
 • Dokumentacja geotechniczna 2009 cz. 2 – 30.03.2011 r.
 • Pozwolenie na odbiór ścieków – 30.03.2011 r.
 • Gwarancja technologiczna – zmiana nr 1 – 30.03.2011 r.
 • Gwarancja należytego wykonania – 30.03.2011 r.
 • Wyjaśnienia Zamawiającego – 13.04.2011 r.
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 4.04.2011 r. (modyfikacja) – 13.04.2011 r.
 • Ogłoszenie – zmiana nr 1 – 20.04.2011 r.
 • SIWZ – tekst jednolity – 20.04.2011 r.
 • PFU – tekst jednolity – 20.04.2011 r.
 • Wzór kontraktu – tekst jednolity – 20.04.2011 r.
 • Załącznik Główny do oferty – zmiana nr 1 – 20.04.2011 r.
 • Gwarancja technologiczna – zmiana nr 2 – 20.04.2011 r.
 • Informacja o zmianie terminu składania ofert – 21.04.2011 r.
 • Ogłoszenie – zmiana nr 2 – 21.04.2011 r.
 • Zmiana treści SIWZ – 21.04.2011 r.
 • Sprostowanie Zamawiającego – 05.05.2011 r.
 • Zmiana treści SIWZ – 06.05.2011 r.
 • Zał. XVI Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – uzupełnienie brakującej kolumny (XI’12) – 09.05.2011 r.
 • W związku z upływem terminu składania ofert, dokumentacja przetargowa została zdjęta z publikacji. – 12.05.2011 r.

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2011
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 18.03.2011 r.
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 29.03.2011 r.
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 30.03.2011 r.
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 04.04.2011 r.
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 4.04.2011 r. – modyfikacja
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 07.04.2011 r.
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 13.04.2011 r.
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 18.04.2011 r.

Informacje uzupełniające

Ostatnia aktualizacja: 18.03.2011
 • Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 18.03.2011 r.

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 13.08.2012
 • Informacja o wyniku postępowania – 13.06.2011 r.
 • pobierz plik
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 04.07.2011 r.
 • pobierz plik
 • Odstąpienie od umowy w dniu 13.08.2012