DUE/1/5/2013/2

Dostawy maszyn i urządzeń niezwiązanych trwale lub funkcjonalnie z konkretnym obiektem

Zamówienie publiczne RZZO - DUE/1/5/2013/2

 • status postępowania: Zawarto umowy: dla Części 1, 2 i 3: 24.02.2014; dla Części 4
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
 • termin składania ofert: 07.01.2014
 • data wszczęcia:
 • ostatnie zmiany: 14.03.2014

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 28.11.2013
 • Ogłoszenie – 25.11.2013
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 28.11.2013
 • Druk oferty wraz z załącznikami – dla Części 1 zamówienia
 • Druk oferty wraz z załącznikami – dla Części 2 zamówienia
 • Druk oferty wraz z załącznikami – dla Części 3 zamówienia
 • Druk oferty wraz z załącznikami – dla Części 4 zamówienia
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 • Wzór umowy

Modyfikacja specyfikacji zamówienia

Ostatnia aktualizacja: 30.12.2013
 • Zmiana treści SIWZ z dnia 16.12.2013 r. – 16.12.2013
 • Modyfikacja treści SIWZ z dnia 30.12.2013 r – 30.12.2013

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 11.12.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 11.12.2013 r. – 11.12.2013

Informacje uzupełniające

Ostatnia aktualizacja: 07.01.2014
 • Informacja z otwarcia ofert07.01.2014
 • W związku z upływem terminu składania ofert, dokumentacja przetargowa została zdjęta z publikacji. – 07.01.2014

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2014