DUE/1/4/2013

Przebudowa drogi dojazdowej do RZZO w Dębowcu

Zamówienie publiczne RZZO - DUE/1/4/2013

 • status postępowania: Zawarto umowę w dniu 23.04.201
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
 • termin składania ofert: 26.03.2013
 • data wszczęcia:
 • ostatnie zmiany: 17.04.2013

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2013
 • Ogłoszenie – 14.02.2013
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 18.02.2013
 • Oferta
 • Zał. I  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • Zał. II Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia z postępowania
 • Zał. VIII  Wykaz robót
 • Zał. X  Wykaz osób
 • Zał. XII  Oświadczenie osób
 • Zał. XVI Wykaz potencjału technicznego
 • Zał.  XVII Zatrudnienie Wykonawcy
 • Załącznik Główny do oferty
 • Wzór kontraktu
 • Dokumentacja projektowa
 • Przedmiar robót

Modyfikacja specyfikacji zamówienia

Ostatnia aktualizacja: 26.03.2013
 • Specyfikacje techniczne – 07.03.2013
 • Projekty wykonawcze – 07.03.2013
 • Przedmiar robót – aktualny – 07.03.2013
 • W związku z upływem terminu składania ofert, dokumentacja przetargowa została zdjęta z publikacji. – 26.03.2013

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 27.02.2013 r. – 27.02.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 07.03.2013 r. – 07.03.2013

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2013