DUE/1/1/2013

Budowa hali sortowni z częścią administracyjną i obsługą wewnętrzną Zakładu

Zamówienie publiczne RZZO - DUE/1/1/2013

 • status postępowania: Zawarto umowę w dniu 26.07.2013
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
 • termin składania ofert: 28.06.2013
 • data wszczęcia:
 • ostatnie zmiany: 15.07.2013

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 30.04.2013
 •  Ogłoszenie – 29.04.2013
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 30.04.2013
 • Oferta
 • Zał. I  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • Zał. II Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia z postępowania
 • Zał. III Aktualny odspis z właściwego rejestru (gotowa karta przekładkowa)
 • Zał. IV Aktualne zaświadczenie US (gotowa karta przekładkowa)
 • Zał. V Aktualne zaświadczenie ZUS (gotowa karta przekładkowa)
 • Zał. VI Aktualna informacja z KRK – art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 (gotowa karta przekładkowa)
 • Zał. VII Aktualna informacja z KRK – art. 24 ust. 1 pkt 9 (gotowa karta przekładkowa)
 • Zał. VIII  Wykaz robót
 • Zał. IX Dowody dot. robót wykazanych w załączniku IX (gotowa karta przekładkowa)
 • Zał. X  Wykaz osób
 • Zał. XI Informacja określająca podstawę do dysponowania osobą
 • Zał. XII  Oświadczenie osób
 • Zał. XIII Sprawozdanie finansowe (gotowa karta przekładkowa)
 • Zał. XIV Informacja banku (gotowa karta przekładkowa)
 • Zał. XV Kopia polisy ubezpieczeniowej (gotowa karta przekładkowa)
 • Zał. XVI Wykaz potencjału technicznego
 • Zał.  XVII Zatrudnienie Wykonawcy
 • Zał. XVIII Pełnomocnictwo (gotowa karta przekładkowa)
 • Zał. XIX Kopia dokumentu wadium (gotowa karta przekładkowa)
 • Zał. XX Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 • Załącznik Główny do oferty
 • Wzór kontraktu
 • Załącznik do kontraktu
 • Przedmowa do PFUZ
 • Wymagania Zamawiającego (PFUZ)
 • Dokumentacja projektowa
 • Przedmiary robót

Modyfikacja specyfikacji zamówienia

Ostatnia aktualizacja: 18.06.2013
 • Zmiany treści SIWZ i PFUZ – 17.05.2013
 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – 17.05.2013
 • Załącznik do kontraktu – Wycena elementów przedmiotu zamówienia – po korekcie z dnia 14-06-2013 r – 14.06.2013
 • Zmiany treści SIWZ i WSK – 18.06.2013
 • SIWZ – tekst jednolity – 18.06.2013
 • Wzór kontraktu – tekst jednolity – 18.06.2013
 • Wymagania Zamawiającego (PFUZ) – tekst jednolity – 18.06.2013
 • Wzór Gwarancji Technologicznej – 18.06.2013
 • Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 21-06-2013 – 21.06.2013

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 21.06.2013
 • Pytania i odpowiedzi ze spotkania z Wykonawcami w dniu 8 maja 2013 r. – 21.05.2013
 •  Pytania i odpowiedzi z dnia 23-05-2013 r.  (nieaktualne) – 23.05.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 24-05-2013 r. (nieaktualne) – 24.05.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 31-05-2013 r. (nieaktualne) – 31.05.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 04-06-2013 r.  (nieaktualne) – 04.06.2013
 • Ogłoszenie dodatkowych informacji lub sprostowanie – 06.06.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 23-05-2013 r. korekta  – 06.06.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 24-05-2013 r. korekta  – 06.06.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 31-05-2013 r. korekta  – 06.06.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 04-06-2013 r. korekta  – 06.06.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 11-06-2013 r. – 11.06.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 14-06-2013 r. – 14.06.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 18-06-2013 – 18.06.2013
 •  Pytania i odpowiedzi z dnia 21-06-2013 – 21-06-2013 

Informacje uzupełniające

Ostatnia aktualizacja: 28.06.2013
 • Informacja z otwarcia ofert – 28.06.2013
 • W związku z upływem terminu składania ofert, dokumentacja przetargowa została zdjęta z publikacji. – 28.06.2013

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2013