Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Wydłużenie okresu obowiązywania taryfy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu uprzejmie informuje swoich Klientów, że zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2017 r., poz. 2180) „Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zamość” obowiązuje do dnia 10 czerwca 2018 roku.

Przedłożony przez Spółkę wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 11.06.2018r.- 10.06.2021r. do Organu Regulacyjnego przewiduje utrzymanie cen i stawek opłat na niezmienionym poziomie.

Nowa (stara) taryfa zostanie ogłoszona po jej zatwierdzeniu przez Organ Regulacyjny.