Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Komunalny - PGK Zamość
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Startuje Bateriada 2018

Ogłaszamy rozpoczęcie akcji pn. „BATERIADA 2018 – zbiórka zużytych baterii”. Nasza akcja ma na celu uświadomienie uczniom zamojskich szkół podstawowych skali niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą niewłaściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi jakimi są zużyte baterie.
Dla Szkoły, która zbierze największą ilość baterii Spółka ufunduje nagrodę rzeczową. Na zgłoszenia do udziału w naszej akcji czekamy do dnia 1 grudnia 2017 roku. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 84 638 12 36.

ZUŻYTA BATERIA TO ZŁA ENERGIA!

Polacy używają ok. 300 milionów sztuk baterii i akumulatorów rocznie. Każda bateria zawiera metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć), które nie ulegają neutralizacji i redukcji oraz substancje szkodliwe takie jak lit i mangan.
Ołów – powoduje choroby w organizmach żywych, m.in.: uszkodzenia mózgu, choroby nerek i przewodu pokarmowego, neuropatię i nadciśnienie tętnicze.
Rtęć – bywa przyczyną masowych skażeń środowiska, zatruwa organizmy żywe; u ludzi powoduje m.in.: uszkodzenia układu nerwowego, nerek, niewydolność oddechową, deformację kości.
Kadm – upośledza procesy zachodzące w organizmie, powodując, m.in.: uszkodzenia nerek, wątroby, osteoporozę, anemię i zmiany nowotworowe.
Nikiel – uszkadza błony śluzowe, powoduje zmiany w szpiku kostnym oraz może przyczynić się do rozwoju komórek nowotworowych.
Lit – powoduje obrzęk płuc, uszkadza układ nerwowy, pokarmowy, sercowo-naczyniowy, a także(ze względu na właściwości żrące) skórę człowieka.

Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących wchodzących w skład baterii stanowią poważne zagrożenie dla naszego życia i środowiska naturalnego.
W jednej małej baterii są zamknięte składniki, które mogą zatruć aż czterysta litrów wody!
Dlatego zużytych baterii od laptopów, a także jednorazowych baterii alkalicznych czy małych akumulatorków powszechnie wykorzystywanych do zasilania różnego rodzaju zabawek, nigdy nie powinniśmy wyrzucać bezpośrednio do śmieci.
Stare, zużyte baterie możemy zostawić w sklepie, w którym kupujemy nową baterię lub nowy sprzęt elektroniczny. Odpady niebezpieczne są także przyjmowane w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które w Zamościu mieszczą się pod adresami ul. Droga Męczenników Rotundy 2 (przy Zakładzie Transportu Odpadów), al. 1-go Maja 16 (przy Oczyszczalni Ścieków).

Zużyte baterie zawsze wyrzucaj do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników!!!

Bateriada plakat