Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (23.05.2018 – 22.05.2021)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – organ regulacyjny Decyzją nr LU.RET.070.1.6.2018.PW z dnia 19 kwietnia 2018r. ogłoszoną w dniu 15.05.2018r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zamość.
W okresie od 23.05.2018r. do 22.05.2021r. obowiązywać będą dotychczasowe ceny za 1 m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków, stawki opłaty abonamentowej, które wynoszą:

Wyszczególnienie Cena netto w zł Cena brutto w zł
Cena za 1m3 (1000 litrów) dostarczonej wody dla:
gospodarstw domowych 2,22 2,40
pozostałych odbiorców 2,47 2,67
celów przeciwpożarowych 2,47 2,67
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków dla:
gospodarstw domowych 3,85 4,16
pozostałych odbiorców 4,25 4,59
Stawka opłaty abonamentowej wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, w rozliczeniach na podstawie:
wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków w oparciu o:
fakturę papierową 10,34 11,17
fakturę elektroniczną (e-faktura) 8,48 9,16
wskazań wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w oparciu o:
fakturę papierową 13,45 14,53
fakturę elektroniczną (e-faktura) 11,59 12,52
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w oparciu o:
fakturę papierową 5,83 6,30
fakturę elektroniczną (e-faktura) 3,97 4,29

Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami (w dniu wejścia w życie Taryfy stawka VAT wynosi 8%).

Pliki do pobrania: