Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (01.04.2015 – 31.03.2016)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.), ogłasza: Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku

Wyszczególnienie Cena netto w zł Cena brutto w zł
Cena za 1m3 (1000 litrów) dostarczonej wody dla:
gospodarstw domowych 2,22 2,40
pozostałych odbiorców 2,47 2,67
celów przeciwpożarowych 2,47 2,67
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków dla:
gospodarstw domowych 3,85 4,16
pozostałych odbiorców 4,25 4,59
Stawka opłaty abonamentowej wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, w rozliczeniach na podstawie:
wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego w oparciu o:
fakturę papierową 10,34 11,17
fakturę elektroniczną (e-faktura) 8,48 9,16
wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego w oparciu o:
fakturę papierową 13,45 14,53
fakturę elektroniczną (e-faktura) 11,59 12,52
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w oparciu o:
fakturę papierową 5,83 6,30
fakturę elektroniczną (e-faktura) 3,97 4,29
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych wyrażona w złotych
77,78 84,00
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych wyrażona w złotych
79,40 85,75

Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami (w dniu wejścia w życie Taryfy stawka VAT wynosi 8%).