Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

System gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Zamość

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Zamość szczegółowo określony jest przez „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zamość” uchwalony przez Radę Miasta Zamość.
Na terenie miasta Zamość systemem odbioru odpadów komunalnych obejmuje nieruchomości zamieszkałe (czyli gospodarstwa domowe) oraz nieruchomości niezamieszkałe (czyli podmioty prowadzące działalność gospodarczą).

Ogólne zasady

Odpady komunalne mają być zbierane przez wytwórcę odpadów w sposób selektywny:

 1. odpady segregowane – selektywnie zbierane to:
  • papier i tektura
  • tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe
  • szkło opakowaniowe (białe i kolorowe)
  • metal
  • przeterminowane leki i chemikalia
  • odpady wielkogabarytowe
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE)
  • zużyte opony
  • odpady budowlane i rozbiórkowe
  • odpady zielone – ulegające biodegradacji.
 2. odpady niesegregowane – pozostałe odpady komunalne zmieszane.

Frakcje odpadów selektywnie zbieranych tj. papier i tektura, szkło (osobno białe, osobno kolorowe) oraz plastik i tworzywa sztuczne gromadzone są na terenie zabudowy wielorodzinnej w specjalnych pojemnikach tzw. „gniazdach”.

W zabudowie jednorodzinnej plastik i tworzywa sztuczne odbierane są bezpośrednio od wytwórcy, zaś pozostałe rodzaje selektywnie zbieranych odpadów (papier i tektura oraz szkło białe, szkło kolorowe) gromadzić należy w „gniazdach”, skąd odbierane są i transportowane do zagospodarowania.

Odpady komunalne zmieszane odbierane są bezpośrednio od wytwórcy odpadów (zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej).
Z nieruchomości niezamieszkałych (czyli od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) w ramach systemu gospodarowania odpadami odbierane są jedynie odpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania/bytowania danej firmy.
Na odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej podmioty winny mieć odrębnie zawarte umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Aby zostać objętym miejskim systemem gospodarowania odpadami należy wypełnić stosowną deklarację.
Szczegółów udziela Urząd Miasta Zamość, Wydział Gospodarki Komunalnej, tel. 84 677 24 31
Czyste Miasto – System Gospodarowania Odpadami

Pozostałe rodzaje odpadów selektywnie zbieranych mieszkańcy miasta Zamość mogą bezpłatnie dostarczyć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zamościu.