Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Skierbieszów

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Skierbieszów szczegółowo określony jest przez „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skierbieszów uchwalony przez Radę Gminy.
Systemem objęte są nieruchomości zamieszkałe (czyli tylko mieszkańcy).

Ogólne zasady

Odpady komunalne mają być zbierane przez wytwórcę odpadów w sposób selektywny:

 1. odpady segregowane – selektywnie zbierane to:
  • papier i tektura
  • tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe
  • szkło opakowaniowe (białe i kolorowe)
  • metal
  • przeterminowane leki i chemikalia
  • odpady wielkogabarytowe
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE)
  • zużyte opony
  • odpady budowlane i rozbiórkowe
  • odpady zielone – ulegające biodegradacji.
 2. odpady niesegregowane – pozostałe odpady komunalne zmieszane.

Selektywnie zbierane odpady komunalne (poszczególne frakcje) odbierane są od mieszkańców z następującą częstotliwością:

Rodzaj odpadu Gromadzone w Częstotliwość odbioru
komunalne odpady zmieszane pojemnikach lub workach 1 x w miesiącu
popiół z palenisk domowych (tylko w sezonie grzewczym) pojemnikach lub workach 1 x w miesiącu
selektywnie zbierane odpady komunalne: 1 x na dwa miesiące
1 x na dwa miesiące
1 x na dwa miesiące
*w miesiącach V – VI 1 x na miesiąc
szkło kolorowe worek zielony
szkło białe / bezbarwne worek biały
opakowania z tworzyw sztucznych, wielomateriałowe, PET worek żółty
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wystawione poza teren nieruchomości w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd 2 x w roku
(wiosna/ jesień)

Szczegółowe terminy odbioru odpadów określone są w harmonogramie odbioru odpadów z gminy Skierbieszów

Pozostałe rodzaje odpadów selektywnie zbieranych mieszkańcy gminy Łabunie mogą bezpłatnie dostarczyć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zamościu.

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, czyli od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (tj. od „firm”) z terenu gminy Skierbieszów odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy tym podmiotem a PGK Sp. z o.o. w Zamościu (lub inną firmą świadczącą usługi komunalne w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów).