Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Selektywna zbiórka odpadów

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2013r. nałożyła na obywateli obowiązek segregacji odpadów. Dotyczy on zarówno osób mieszkających w domach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Najlepsze efekty przynosi tzw. segregacja „u źródła” – inaczej rozdzielanie odpadów bezpośrednio w miejscu ich wytwarzania przez samych wytwórców – czyli przez nas, mieszkańców.
Dzięki temu możliwy jest recykling i przetwarzanie odpadów oraz odzysk i ponowne wykorzystanie surowców.

Szczegółowe zasady segregacji i selektywnego gromadzenia odpadów określają poszczególne gminy w przepisach lokalnych (uchwały, regulaminy utrzymania czystości i porządku).

Mieszkańcy i firmy od których odpady odbiera Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu korzystają z segregacji „u źródła” zbierając selektywnie odpady do specjalnych kolorowych worków przeznaczonych na poszczególne frakcje lub pojemników zgodnie z obowiązującymi Regulaminami utrzymania czystości i porządku miasta Zamość lub gmin: Zamość, Skierbieszów, Łabunie.

System gospodarowania odpadami komunalnymi
– zasady zbierania i odbioru


Najczęściej zbierane selektywnie frakcje odpadów komunalnych to: papier, tworzywa sztuczne, szkło (białe i kolorowe), metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji (tzw. „zielone”), bioodpady, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych w gospodarstwach domowych, zużyta odzież i tekstylia oraz popiół z palenisk domowych.

zom

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne?

Selektywna zbiórka odpadów - PGK Zamość
pojemniki niebieskie
PAPIER I TEKTURA
Selektywna zbiórka odpadów - PGK Zamość
pojemniki żółte
TWORZYWA SZTUCZNE I METALE
Selektywna zbiórka odpadów - PGK Zamość
pojemniki zielone
SZKŁO BEZBARWNE I KOLOROWE
Selektywna zbiórka odpadów - PGK Zamość
pojemniki brązowe
ODPADY BIODEGRADOWALNE
PAMIĘTAJ!
Wrzucaj SUCHE, CZYSTE, ZGNIECIONE lub ZŁOŻONE opakowania papierowe lub tekturowe. Usuwaj zszywki, metalowe i plastikowe części! Nie pozostawiaj na zewnątrz pojemników!
PAMIĘTAJ!
Wrzucaj CZYSTE opakowania i ZGNIEĆ (np. butelki) przed wrzuceniem
PAMIĘTAJ!
Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika, wrzucaj czyste i suche szkło
PAMIĘTAJ!
Odpady wrzucamy bez opakowań
Tu wrzucaj
 • gazety, czasopisma
 • gazetki reklamowe i ulotki
 • książki i zeszyty (bez twardych okładek)
 • papier szkolny i biurowy
 • torebki papierowe, papier pakowy
 • opakowania kartonowe i tekturowe
Tu wrzucaj
 • puste butelki po napojach bez nakrętek (PET, PE)
 • butelki po płynach do mycia – chemia gospodarcza
 • plastikowe nakrętki
 • plastikowe torebki, folie
 • worki, reklamówki foliowe
 • opakowania plastikowe po artykułach spożywczych i kosmetycznych
 • zgniecione kartony po mleku i napojach
 • plastikowe wiadra, skrzynki, czyste kanistry
Tu wrzucaj
 • butelki szklane po napojach i słoiki po artykułach spożywczych (bez nakrętek i gumowych uszczelek),
 • szklane opakowania po kosmetykach lub chemii gospodarczej – domowej,
 • szkło stołowe np. szklanki, szklane naczynia.
Tu wrzucaj
 • odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki itp.
 • resztki jedzenia bez mięsa i kości
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
TU NIE wrzucaj
 • zabrudzonego i tłustego papieru
 • papieru z folią
 • kartonów po mleku i napojach
 • pieluch jednorazowych i podpasek
 • tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie
 • styropianu
 • kalki technicznej
 • foliowanych i lakierowanych katalogów
TU NIE wrzucaj
 • butelek i opakowań z zawartością
 • artykułów spożywczych i kosmetycznych
 • butelek i pojemników po smarach, olejach silnikowych i płynach chłodniczych
 • opakowań po lekach
 • styropianu
 • pojemników po farbach i lakierach
 • opakowań po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin,
 • papy, eternitu, asfaltu
TU NIE wrzucaj
 • szkła stołowego z porcelany i ceramiki,
 • luster,
 • szkła okiennego i zbrojonego,
 • żarówek i świetlówek,
 • reflektorów,
 • szkła żaroodpornego,
 • doniczek,
 • szyb samochodowych,
 • szklanych opakowań farmaceutycznych,
 • termometrów,
 • kineskopów, monitorów komputerowych
TU NIE wrzucaj
 • kości zwierząt
 • mięsa i padliny zwierząt
 • oleju jadalnego
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i MDF
 • leków
 • odchodów zwierząt, trocin zanieczyszczonych odchodami zwierzęcymi, piasku i żwirku dla kotów
 • popiołu z węgla kamiennego
 • kamieni
 • innych odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych

Dodatkowo w sposób selektywny należy zbierać takie odpady komunalne jak:

 • odpady wielkogabarytowe (meble),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tzw. ZSEiE (pralki, lodówki, RTV, AGD),
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz),
 • odpady biodegradowalne w tym tzw. „zielone” (np. liście, trawa, chwasty, gałęzie),
 • przeterminowane leki,
 • zużytą odzież i tekstylia,
 • baterie, akumulatory,
 • zużyte żarówki i świetlówki,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych, w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Tego rodzaju odpady przyjmują Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czyli PSZOK’i

Wszystkie odpady komunalne, poza zbieranymi w sposób selektywny to tzw. odpady zmieszane. Komunalne odpady zmieszane powinny być zbierane w osobnych pojemnikach lub workach przeznaczonych wyłącznie na te odpady („odpady zmieszane = wszystko w jednym pojemniku”).

NIE WRZUCAJ POPIOŁU DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE

Popiół z palenisk domowych gromadzony w oddzielnych workach lub pojemnikach odbierany jest bezpośrednio z gospodarstw domowych obsługiwanych przez PGK Zamość w sezonie grzewczym.

zom6

CO SIĘ DZIEJE Z ODPADAMI ODEBRANYMI OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI?

Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane), których jest najwięcej, a także segregowane odbierane przez Zakład Transportu Odpadów trafiają do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.

Odpady zmieszane na linii sortowniczej poddawane są procesom segregacji. Wyodrębnione podczas segregacji frakcje odpadów kwalifikują się do recyklingu, część odpadów przeznaczona zostaje do składowania, a pozostała wykorzystywana jest jako wkład do paliwa alternatywnego. Tam też trafiają odpady biodegradowalne – odpady zielone oraz bioodpady (odpady kuchenne), które na kompostowni poddawane są odpowiednim procesom biologiczno – mechanicznym.

Popiół z palenisk domowych trafia do składowania na kwaterę składowania odpadów RZZO.
Odpady budowlane i rozbiórkowe poddawane są na RZZO procesom przygotowania do wykorzystania tych odpadów w inny sposób.

Odpady wielkogabarytowe w RZZO są demontowane według rodzaju i w większości wykorzystywane są jako wkład do paliwa alternatywnego.

Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych trafiające na RZZO poddawane są segregacji na linii sortowniczej celem wyodrębnienia wartościowego materiału przeznaczonego do recyklingu. Pozostałości z sortowania stanowią wkład do paliwa alternatywnego.

Inne odpady selektywnie zebrane takie jak szkło, makulatura oraz metale przekazywane są firmom, które prowadzą recykling.

zom7