Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK – czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, to miejsce na terenie miasta lub gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

PSZOKi czynne


pon. – pt.: 9.00 – 17.00
sob.: 9.00 – 15.00 (od 1 maja do 30 września 9.00 – 17.00)

Zgodnie z obowiązującym prawem (art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm./) każda gmina ma obowiązek zapewnić czystość i porządek na swoim terenie, zapewnić warunki niezbędne do ich utrzymania oraz utworzyć co najmniej jeden stacjonarny PSZOK w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców.

Szczegółowy sposób świadczenia usług przez PSZOKi określa rada miasta lub rada gminy w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu prowadzi dwa PSZOKi:

 • PSZOK I – ul. Droga Męczenników Rotundy 2, Zamość przy Zakładzie Transportu Odpadów
 • PSZOK II – al. 1- go Maja 16, Zamość przy Oczyszczalni Ścieków

W PSZOKach mieszkańcy Miasta Zamość oraz gmin: Zamość i Łabunie mogą bezpłatnie dostarczyć własnym transportem określone rodzaje odpadów selektywnie zbieranych, powstających w gospodarstwach domowych.

 • PSZOK przy ul. Al. 1-go Maja 16 przyjmuje odpady komunalne wytwarzane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe) położonych tylko na terenie miasta Zamość.
 • PSZOK przy ul. Droga Męczenników Rotundy 2 przyjmuje odpady komunalne wytwarzane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe) położonych na terenie miasta Zamość, gminy Zamość, gminy Łabunie, gminy Adamów oraz gminy Komarów-Osada.

Do PSZOK przyjmowane są również odpady komunalne zbierane w sposób selektywny od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Zamość, ale tylko i wyłącznie wytworzone przez pracowników pracujących w danej firmie.

PSZOKi NIE PRZYJMUJĄ ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FIRM!!!

Dodatkowo dla wygody mieszkańców istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia samochodowej przyczepki do transportu selektywnie zebranych odpadów z posesji na PSZOK.

Oba PSZOKi wyposażone są w samochodowe wagi najezdne, służące do ważenia odpadów przywożonych przez mieszkańców.

Odpady selektywnie zebrane przyjmowane są na PSZOKu bezpłatnie – dlatego nie wystawiamy faktur ani kart przekazania odpadów oraz nie potwierdzamy faktu przyjęcia odpadów dla potrzeb BDO!

zom

PSZOKi przyjmują

Kod odpadu Nazwa z katalogu ustawowego Opis/ komentarz
15 01 01 opakowania z papieru i tektury opróżnione, suche, niezabrudzone: pudełka papierowe, kartony itp.
20 01 01 papier i tektura suche, niezabrudzone: gazety, czasopisma, gazetki reklamowe i ulotki, książki w miękkich okładkach lub pozbawione twardych, zeszyty, papier szkolny i biurowy, torebki papierowe itp.
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych opróżnione opakowania po artykułach spożywczych, kosmetycznych i chemii domowej/gospodarczej np.: zgniecione butelki po napojach bez nakrętek (PET), szamponach, proszkach do prania, płynach do prania i płukania, plastikowe nakrętki, plastikowe torebki, folie, worki foliowe i plastikowe, reklamówki foliowe
20 01 39 tworzywa sztuczne przedmioty pochodzące z gospodarstw domowych np.: miski, wiaderka, folia sucha, meble ogrodowe
15 01 05 opakowania wielomateriałowe opróżnione kartony po napojach, mleku itp.
15 01 07 opakowania ze szkła białego i kolorowego przekazywane oddzielnie – opróżnione, czyste opakowania po artykułach spożywczych, kosmetycznych i chemii domowej/gospodarczej np.: butelki, słoiki, flakoniki, itp.
15 01 04 opakowania z metali opróżnione puszki po napojach i po żywności, kapsle z butelek, folia aluminiowa, nakrętki ze słoików
20 01 40 metal drobny złom żelazny, inne metale kolorowe itp
20 01 35 20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne tzw. ZSEiE wielkogabarytowe i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, audiowizualny, sprzęt oświetleniowy itp. oraz części/elementy tych urządzeń
20 01 33 20 01 34 baterie i akumulatory
20 03 07 odpady wielkogabarytowe np. meble, wersalki, fotele itp.
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji w tym zielone np. trawa, liście, drobne gałęzie, wycięte rośliny, chwasty, niewielkie choinki (świąteczne), rozdrobnione/podzielone pnie i konary drzew (nie przekraczające 6cm średnicy obwodu)
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki itp., resztki jedzenia bez mięsa i kości, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno
20 01 99 Popiół z palenisk domowych * Popiół powstający ze spalania w piecach domowych węgla drzewnego
17 01 01 17 01 02 17 01 07 17 02 02 odpady budowlane i rozbiórkowe** pochodzące z drobnych prac remontowo – budowlanych wykonanych samodzielnie w gospodarstwie domowym nie wymagających pozwolenia na budowę np.: gruz betonowy, ceglany i ceramiczny, szkło okienne i drzwiowe – stłuczka.
20 01 03 leki przeterminowane pochodzące z gospodarstw domowych
20 01 10 20 01 11 Odzież i tekstylia * zużyta sucha odzież i materiały tekstylne z gospodarstw domowych
15 01 10 20 01 27 chemikalia tj. pozostałości/resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz puste opakowania po nich; rozpuszczalniki, środki czyszczące specjalnego użycia, substancje do wybielania plam i opakowania po nich; tonery z drukarek i kserokopiarek
20 01 80 środki ochrony roślin z wyjątkiem niebezpiecznych
16 01 03 zużyte opony z samochodów osobowych i ciężarowo – osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich oraz przyczep do tych pojazdów
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych, w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
* dotyczy tylko gospodarstw domowych ** nie przyjmujemy odpadów remontowo – budowlanych, jeżeli remont był wykonywany przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą – „firmę”. W takich przypadkach „firma” – wykonawca remontu staje się właścicielem odpadów i na nim spoczywa obowiązek ich zagospodarowania !!! UWAGA:
 • Odpady wymagające opakowania (ciecze) przyjmowane są w szczelnych i niecieknących pojemnikach, muszą zawierać informację – opis rodzaju odpadu.
 • Odpady zielone (gałęzie) dostarczone w stanie nieuporządkowanym są poddawane procesowi zrąbkowania dlatego nie mogą przekraczać 6 cm średnicy obwodu.

PSZOK nie przyjmuje

 • zmieszanych odpadów komunalnych !!!
 • żużlu
 • materiałów zawierających azbest (np. eternit), papę, smołę, asfalt,
 • styropianu budowlanego,
 • szyb samochodowych,
 • szkła zbrojonego i hartowanego,
 • substancji niebezpiecznych, odpadów radioaktywnych,
 • opon ciągnikowych oraz pochodzących od maszyn budowlanych,
 • części samochodowych,
 • pni, konarów, korzeni drzew,
 • odpadów medycznych,
 • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji z uwagi na brak opakowań bądź etykiet,
 • odpadów w opakowaniach uszkodzonych, których zawartość może wydostać się na zewnątrz,
 • innych odpadów, wskazujących na to, że nie powstały w gospodarstwach domowych lub w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w związku z bytowaniem pracowników.

PROCEDURA PRZYJĘCIA ODPADÓW DO PSZOK

1. Do PSZOK odpady mogą być dostarczone samochodami osobowymi, samochodami osobowymi z przyczepką oraz samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5 tony.
2. Obsługa PSZOK ma prawo sprawdzić całkowitą masę pojazdu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, którym zostały dostarczone odpady.
3. Odpady mogą być dostarczone z miejsca ich wytworzenia przyczepką samochodową, wypożyczoną w PSZOK bezpłatnie po spełnieniu określonych wymagań zawartych w odrębnych przepisach.
4. Procedura przyjęcia odpadów do PSZOK:
a) Zgłoszenie i okazanie pracownikowi PSZOK rodzaju dostarczanych odpadów i wskazanie miejsca ich wytworzenia,
b) Okazanie dokumentu potwierdzającego złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, potwierdzonej przez Urząd, dowodu uiszczenia opłaty lub dokumentu potwierdzającego naliczenie opłaty, obowiązujące w danym roku,
c) W przypadku nie okazania któregokolwiek dokumentu wymienionego w punkcie 4 lit. b odpady nie zostaną przyjęte na PSZOK,
d) weryfikacja rodzaju dostarczonych odpadów oraz miejsca ich wytworzenia przez pracownika PSZOK,
e) rozładunek i ważenie poszczególnych rodzajów dostarczonych odpadów,
f) umieszczenie odpadów przez osobę dostarczającą w pojemnikach i urządzeniach według opisu i wskazówek pracownika PSZOK,
g) wpis dostarczonych odpadów do rejestru odpadów wg rodzaju odpadu, wagi, adresu ich wytworzenia.
5. Odpady ciekłe przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach zawierających informację o rodzaju odpadu.
6. Na terenie PSZOK obowiązuje przestrzeganie zasad bhp i ppoż.

Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy:

 1. Dostarczone odpady pochodzą spoza miasta Zamość, gminy Łabunie lub gminy Zamość.
 2. Dostarczone odpady są niezgodne z kategorią odpadów przyjmowanych przez PSZOK.
 3. Dostarczono odpady nieposegregowane.
 4. Ilość i/lub rodzaj odpadów wskazują, iż mogą one pochodzić z działalności gospodarczej.
 5. Dostarczający odpady odmówił samodzielnego wyładunku i umieszczenia odpadów w odpowiednich urządzeniach lub pojemnikach.
 6. Nie ma możliwości identyfikacji dostarczonych odpadów.
 7. Przyjęcie odpadów może zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi lub jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
Regulamin PSZOK

Przepisy porządkowe PSZOK

 1. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
  • przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK,
  • parkowania w miejscach oznaczonych lub wskazanych przez pracowników PSZOK,
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
  • bezwzględnego zakazu palenia i używania innych źródeł ognia,
  • zachowania zasad przemieszczania się wynikających z oznaczeń .
 2. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej i na jej wyłączną odpowiedzialność.
 3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdów dostarczających odpady do PSZOK nie może przekroczyć 3,5 tony.
 4. W przypadku przekazania do PSZOK odpadów niebezpiecznych nie wymienionych w regulaminie PSZOK o zaistniałym fakcie prowadzący PSZOK powiadomi Inspekcję Ochrony Środowiska lub inne stosowne instytucje.
 5. W przypadku stwierdzenia przez obsługę PSZOK, że wyładowane odpady nie są zgodne z deklarowanym kodem oraz nie spełniają wymagań określonych przez Prowadzącego PSZOK i przepisy obowiązującego prawa Dostawca może zostać zobowiązany do załadunku i usunięcia odpadów z PSZOK na koszt własny.
 6. Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania Regulaminu PSZOK oraz Przepisów Porządkowych PSZOK.