Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Projekt nr POIS.02.01.00-00-018/09

"Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu"

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - RZZO w Dębowcu - PGK Zamość

„Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” to Projekt dofinansowany ze środków unijnych, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Wnioskodawcą i beneficjentem, a także przyszłym właścicielem i operatorem Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu.
Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 26 lipca 2010 roku w siedzibie Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Planowany koszt inwestycji i wartość Umowy o dofinansowanie Projektu zakładały wartość inwestycji w wysokości 51,1 mln zł brutto i dofinansowanie 33,2 mln zł.
Całkowity koszt Projektu wynikający z podpisanych umów wyniesie ponad 64 mln zł brutto.
Beneficjentowi udało się uzyskać akceptację i wzrost kwoty dofinansowania do poziomu 40,9 mln zł.
Przewidywany termin ukończenia budowy, uruchomienia i oddania Zakładu do użytkowania to wrzesień 2014 rok.

Głównym celem przedsięwzięcia jakie PGK Spółka z o.o. w Zamościu realizuje w ramach Projektu jest stworzenie Instalacji niezbędnej dla poprawnego działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla obszaru Regionu Zamość wyznaczonego w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego. W skład tego regionu wchodzi Miasto Zamość oraz 13 gmin: Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, gmina Zamość.

Inwestycja realizowana jest częściowo na terenie istniejącego i funkcjonującego składowiska odpadów w Dębowcu oraz na celowo nabytych działkach przylegających do istniejącej kwatery składowiska.
Planowana moc przerobowa Zakładu wynosi 50.000 Mg/rok (ton) zmieszanych odpadów komunalnych, 2.600 Mg/rok odpadów z selektywnej zbiórki i 15.000 Mg/rok materiału do kompostowania.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - RZZO w Dębowcu - PGK Zamość

W ramach Projektu „ Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” będą zrealizowane:

 • waga do procesu rejestracji i ewidencji przyjmowanych do zagospodarowania odpadów,
 • sortownia zmieszanych odpadów komunalnych z linią do produkcji paliwa alternatywnego,
 • linia do doczyszczania „surowców wtórnych” selektywnie zbieranych i odzyskanych ze strumienia odpadów zmieszanych,
 • kompostownia materiału biodegradowalnego z placem dojrzewania,
 • kwatera do składowania odpadów,
 • plac do przyjmowania i rozdrabniania odpadów budowlanych z kruszarką,
 • hala do przyjmowania i demontażu odpadów wielkogabarytowych,
 • hala wstępnego gromadzenia i przygotowania do wywozu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • magazyn na odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych,
 • infrastruktura technologiczna i ogólnozakładowa,
 • stacja paliw, myjnia, magazyny i garaże dla pojazdów.

Lokalizacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia stanu chronionych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, m.in. na obszarach Natura 2000.
Na linii do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych będzie prowadzona mechaniczna i ręczna selekcja frakcji możliwych do zagospodarowania dzięki temu zostanie uzyskana poprawa w zakresie:

 • redukcji masy odpadów unieszkodliwianych przez składowanie,
 • ograniczenia ilości odpadów niebezpiecznych pozostających w strumieniu odpadów przeznaczonych do składowania,
 • zmniejszenia niepożądanych emisji do wód podziemnych, powierzchniowych i atmosfery,
 • zwiększenia poziomu odzysku surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych.

Omawiając Projekt nie można pominąć kwestii korzyści społecznych uzyskanych dzięki jego realizacji. Wśród nich należy wyróżnić: kształtowanie świadomości ekologicznej i nawyku selekcji odpadów czy stworzenie ok. 40 miejsc pracy w RZZO w Dębowcu. Poprzez składowanie mniejszej ilości odpadów, w tym ulegających biodegradacji, wynikające z tego zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych uzyskamy też poprawę warunków życia i bezpieczeństwa publicznego.

strona internetowa POIiŚ

Uroczyste otwarcie RZZO w Dębowcu

Uroczyste otwarcie RZZO w Dębowcu

12-styczeń-2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 listopada 2014 roku odbyła się uroczystość otwarcia Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu (RZZO), którego beneficjentem i operatorem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu.

czytaj więcej

Zwiększenie dofinansowania dla Projektu

13-czerwiec-2014

W dniu 30 maja 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie został podpisany aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, zwiększający dofinansowanie Projektu o kwotę 7.618.150,68 zł.

czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na pracowników RZZO w Dębowcu

13-czerwiec-2014

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy udziale Wykonawcy Mostostal Puławy S.A. ogłasza nabór kandydatów na następujące stanowiska pracy w nowo budowanym Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

czytaj więcej

Podpisanie kontraktów na realizację Zadań 1.1, 1.2 oraz 1.3

30-lipiec-2013

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że w ramach realizacji Projektu pn.:Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu,w dniu 26.07.2013 r. zostały podpisane kontrakty na realizację zadań.

czytaj więcej

Jak wyglądać będzie Zakład ?

18-marzec-2013

Przedstawiamy Państwu założenia techniczne Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu wraz z planem sytuacyjnym budynków i infrastruktury budowanego Zakładu.

czytaj więcej

Wszczęcie postępowania na Przebudowę drogi dojazdowej do RZZO

14-luty-2013

W dniu 14.02.2013 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu wszczęło postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego nr DUE/1/4/2013 na realizację Zadania nr 1.4. „Przebudowa drogi dojazdowej do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” w ramach Projektu pn. „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.”

czytaj więcej

Wznowienie realizacji Projektu

30-styczeń-2013

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu (beneficjent) uzyskało zgodę Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Środowiska) oraz Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie) na wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach Projektu pn. „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” oraz wszczęcie nowych postępowań przetargowych na ukończenie inwestycji.

czytaj więcej
Przerwanie budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

Przerwanie budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

04-październik-2012

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu w dniu 26.07.2012 r. odstąpiło od kontraktu zawartego z Hydrobudową Polska S.A. na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.

czytaj więcej
Umowa z Wykonawcą podpisana

Umowa z Wykonawcą podpisana

02-sierpień-2011

30 czerwca 2011 r. w zamojskim ratuszu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. Umowa została podpisana pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu – beneficjentem środków europejskich, a Spółką HYDOBUDOWA POLSKA S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo – wykonawcą RZZO w Dębowcu.

czytaj więcej
Umowa z Inżynierem Kontraktu podpisana

Umowa z Inżynierem Kontraktu podpisana

05-październik-2010

4 października 2010 r. Pan Franciszek Josik – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu i Pan Jan Szymanik – Prezes Zarządu „ZDI” będący pełnomocnikiem reprezentującym konsorcjum zawiązane przez firmy: Zamojską Dyrekcję Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość – lidera konsorcjum i Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „BIPROWOD-WARSZAWA” Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa – partnera konsorcjum, podpisali Umowę na Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu Projektu pn. „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu”.

czytaj więcej