Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Podlewanie przydomowej zieleni

Pomiar wody bezpowrotnie zużytej do podlewania przydomowej zieleni

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu informuje Klientów o możliwości odliczania ilości odprowadzanych ścieków z posesji o ilość wody bezpowrotnie zużytej, pod warunkiem, że wielkość jej zużycia jest opomiarowana dodatkowym wodomierzem zainstalowanym na koszt Odbiorcy usług. (art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).
Woda bezpowrotnie zużyta – to woda wykorzystywana np. do podlewania przydomowej zieleni, która nie jest odprowadzana jako ścieki do sieci kanalizacyjnej.

Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualnymi naprawami i ponowną legalizacją licznika wody, wykonuje Odbiorca usług /właściciel nieruchomości na własny koszt.
W celu zainstalowania dodatkowego wodomierza należy:

 • Złożyć w Dziale Zbytu Zakładu Wodociągów w Zamościu wniosek o uwzględnienie w rozliczeniach dodatkowego wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą. (pobierz plik)
 • Wykonać montaż dodatkowego wodomierza we własnym zakresie z uwzględnieniem warunków technicznych wskazanych przez PGK Spółka z o.o. w Zamościu (pobierz plik
 • Zgłosić fakt zamontowania dodatkowego wodomierza do Działu Zbytu Zakładu Wodociągów mieszczącego się przy ul. Kruczej 10 w Zamościu lub telefonicznie pod numerem tel. 084 638 12 04 lub 084 638 12 14 w celu sprawdzenia prawidłowości montażu i oplombowania wodomierza.

Zmiana sposobu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli, oplombowaniu wodomierza i spisaniu protokołu odbioru.
Zaprzestanie odliczania ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody naliczonemu przez dodatkowy wodomierz nastąpi w przypadku:

 • stwierdzenia poboru wody na cele inne niż określone w warunkach,
 • uszkodzenia wodomierza, modułu radiowego, plomb lub cech legalizacyjnych,
 • dokonania jakichkolwiek przeróbek instalacji do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o montażu dodatkowego wodomierza prosimy o dokładną analizę korzyści i kosztów.

Uwaga

Uszkodzenie wodomierza, utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb, stwierdzenie nieprawidłowych wskazań lub wykorzystywanie wody za dodatkowym wodomierzem w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki według wskazań wodomierza głównego.