Podlewanie przydomowej zieleni

Pomiar wody bezpowrotnie zużytej do podlewania przydomowej zieleni

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu informuje Klientów o możliwości odliczania ilości odprowadzanych ścieków z posesji o ilość wody bezpowrotnie zużytej, pod warunkiem, że wielkość jej zużycia jest opomiarowana dodatkowym wodomierzem zainstalowanym na koszt Odbiorcy usług. (art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).
Woda bezpowrotnie zużyta – to woda wykorzystywana np. do podlewania przydomowej zieleni, która nie jest odprowadzana jako ścieki do sieci kanalizacyjnej.

Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualnymi naprawami i ponowną legalizacją licznika wody, wykonuje Odbiorca usług /właściciel nieruchomości na własny koszt.
W celu zainstalowania dodatkowego wodomierza należy:

 • Złożyć w Dziale Zbytu Zakładu Wodociągów w Zamościu wniosek o uwzględnienie w rozliczeniach dodatkowego wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą. (pobierz plik)
 • Wykonać montaż dodatkowego wodomierza we własnym zakresie z uwzględnieniem warunków technicznych wskazanych przez PGK Spółka z o.o. (pobierz plik
 • Zgłosić fakt zamontowania dodatkowego wodomierza do Działu Zbytu Zakładu Wodociągów mieszczącego się przy ul. Kruczej 10 w Zamościu lub telefonicznie pod numerem tel. 084 638 12 04 lub 084 638 12 14 w celu sprawdzenia prawidłowości montażu i oplombowania wodomierza.

Zmiana sposobu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli, oplombowaniu wodomierza i spisaniu protokołu odbioru.
Zaprzestanie odliczania ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody naliczonemu przez dodatkowy wodomierz nastąpi w przypadku:

 • stwierdzenia poboru wody na cele inne niż określone w warunkach,
 • uszkodzenia wodomierza, modułu radiowego, plomb lub cech legalizacyjnych,
 • dokonania jakichkolwiek przeróbek instalacji do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o montażu dodatkowego wodomierza prosimy o dokładną analizę korzyści i kosztów, to jest m.in.:

 1. wysokości stawek opłat abonamentowych na odbiorcę za okres rozliczeniowy, w rozliczeniach na podstawie:
  • wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego:
   f-ra papierowa:11,17 zł brutto
   e-faktura: 9,16 zł brutto
  • wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego:
   f-ra papierowa:14,53 zł brutto
   e-faktura: 12,52 zł brutto
 2. ilości odprowadzonych ścieków w okresie letnim i zimowym,
 3. kosztów związanych z całością prac instalacyjnych i legalizacyjnych wodomierza,

Uwaga

Uszkodzenie wodomierza, utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb, stwierdzenie nieprawidłowych wskazań lub wykorzystywanie wody za dodatkowym wodomierzem w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki według wskazań wodomierza głównego.