Informacje – Zakład Wodociągów

Zakład Wodociągów w Zamościu jest jednym z głównych zakładów branżowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, który świadczy usługi w zakresie:

  • poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
  • instalacji wodomierzy,
  • włączania przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowej,
  • budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • czyszczenie i kamerowanie sieci kanalizacyjnej,
  • wynajmu środków transportu i specjalistycznego sprzętu.

Historia zamojskich wodociągów sięga lat pięćdziesiątych XX wieku kiedy to Zakład wchodził w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i zaopatrywał w wodę mieszkańców Zamościa ze studni publicznych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość

Studnia publiczna – wieża – stoi od 1959 roku na „zielonym rynku”.

Pierwszą studnię głębinową, o głębokości 90 metrów, wywiercono w Zamościu w 1958 roku, w pobliżu Parku Miejskiego. Od uruchomienia tej studni rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w mieście.

Pierwsze sieci wodociągowe były wykonane z żeliwa wodociągowego i rur stalowych oraz azbestocementowych. Od 1990 roku sieci budowano z rur PVC, a następnie z rur polietylenowych. Z uwagi na dużą awaryjność sieci wodociągowych wykonanych z rur stalowych i azbestocementowych są one sukcesywnie wymieniane na rury polietylenowe (PE-HD).

W roku 1960 został utworzony Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W 1985 roku rozpoczęto eksploatację ujęcia wody „Łabuńka” obejmującego 9 studni głębinowych (o głębokości od 50 do 90 metrów) oraz uruchomiono Stację Uzdatniania Wody przy ul. Kruczej.

W celu zaopatrzenia mieszkańców Zamościa w wodę Zakład Wodociągów korzysta z wód podziemnych, ujmowanych z pokładów kredowych trzecio i czwartorzędowych. Cechą charakterystyczną tych wód jest średnia i duża twardość węglanowa oraz duża stabilność parametrów chemicznych i mikrobiologicznych.

Pobór wód obecnie odbywa się z dziewięciu studni o głębokości 50 – 110 metrów. System studni zgrupowany jest w dwóch ujęciach wody „Łabuńka” i „Czarny Potok”.

Woda z ujęcia „Czarny Potok” podawana jest bezpośrednio do sieci wodociągowej natomiast z ujęci „Łabuńka” poddawana jest procesowi odżelaziania na Stacji Uzdatniania Wody.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość

Woda po procesie odżelazienia retencjonowana jest w dwóch zbiornikach po 3 tys. m³ każdy, które znajdują się przy ul. Kruczej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość

Zakład zatrudnia ok. 38 osób. Struktura organizacyjna dzisiejszych zamojskich wodociągów obejmuje m.in.:

  • Pogotowie Wodociągowe
  • Stacje Uzdatniania Wody
  • Zespół Drogowy
  • Dział Zbytu

Zakład Wodociągów zdobytym na przestrzeni lat doświadczeniem świadczy usługi na wysokim poziomie zapewniając ciągłość dostaw wody odpowiedniej jakości , kompleksową obsługę klientów w zakresie podłączeń do sieci wodociągowej i rozliczeń.