Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Informacje o RZZO w Dębowcu

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu funkcjonuje, jako jeden z 5 zakładów, będących w strukturze Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu. Zgodnie z treścią Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego stanowi on Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych obejmującą swym zasięgiem miasto Zamość i 13 przyległych gmin: Adamów, Grabowiec, Komarów- Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Gmina Zamość.
Region ten zamieszkuje ponad 159 tys. mieszkańców. Roczna moc przerobowa Zakładu wynosi 50 000 ton zmieszanych odpadów komunalnych oraz 2600 ton odpadów zbieranych selektywnie. Budowę Zakładu ukończono w listopadzie 2014 r., a całkowity koszt jego budowy zamknął się kwotą 64,4 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosło 40,7 mln zł.

rzzo1

W wyniku realizacji Projektu powstał zespół obiektów i instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów oraz kwatera do składowania odpadów ulegających biodegradacji. Przetwarzanie odpadów odbywa się na dwu liniach sortowniczych, oddzielnie dla odpadów komunalnych zmieszanych i oddzielnie dla odpadów selektywnie zbieranych gdzie następuje doczyszczanie i segregacja odpadów stanowiących w konsekwencji surowce wtórne.

Odpady biodegradowalne, wysegregowane z linii dla odpadów zmieszanych, zanim trafią na kwaterę składowania odpadów gromadzone są kolejno w hali kompostowni gdzie podlegają procesowi intensywnego kompostowania i następnie w końcowej fazie na placu dojrzewania. Na wyposażeniu instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych pracuje przerzucarka formująca pryzmy oraz sito mobilne umożliwiające wyodrębnienie dwu frakcji z odpadów biodegradowalnych.

Do Zakładu trafiają również odpady wielkogabarytowe gdzie na stacji przeznaczonej do ich przetwarzania następuje kolejno ich demontaż, segregacja i przygotowanie do przekazania jako surowiec wtórny.

Dodatkowo Zakład w swojej strukturze posiada wydzielone magazyny przeznaczone na gromadzenie odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych, plac przyjmowania wraz z urządzeniem służącym do rozdrabniania odpadów budowlanych oraz stację paliw, myjnię samochodową, garaże i magazyny.

Nowa kwatera o pojemności 408 000 m3 przeznaczona na składowanie odpadów, których nie można przetworzyć w taki sposób by mogły stanowić surowiec wtórny, zajmuje powierzchnię ponad 4,7 ha i zgodnie z projektem może przyjmować odpady przez okres co najmniej 25 lat.
Nowoczesny Zakład spełnia wszelkie wymogi wynikające z przepisów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.