Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Informacje o PGK Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu świadczy usługi komunalne już od 1952 roku. W obecnej formie spółki prawa handlowego, której jedynym udziałowcem jest Miasto Zamość, istnieje od 1996 roku.

Jest firmą o utrwalonej renomie i pozycji rynkowej, znakomicie wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i urządzenia oraz nowoczesny tabor samochodowy.
Zatrudnia ponad 200 pracowników.

W zakres podstawowej działalności PGK wchodzą usługi dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania czystości i porządku ulic, placów na terenie miasta Zamość, a także zarządzania cmentarzem komunalnym. Każdą z tych dziedzin zajmuje się wyodrębniona w strukturze PGK jednostka branżowa:

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 • Oczyszczalnia Ścieków
 • Zakład Transportu Odpadów
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
 • Cmentarz Komunalny

Priorytetowym celem Spółki jest świadczenie usług komunalnych na odpowiednio wysokim poziomie, przy równoczesnym założeniu ograniczania wpływu zanieczyszczeń na środowisko naturalne, prowadzenie aktywnej edukacji proekologicznej i dbanie o swoich klientów.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zamościu jest jednym z głównych zakładów branżowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, który świadczy usługi w zakresie:

 • poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
 • instalacji wodomierzy,
 • włączania przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowej,
 • budowy i modernizacji sieci wodociągowej,
 • wynajmu środków transportu i specjalistycznego sprzętu.

Regularną wewnętrzną kontrolę jakości wody prowadzi Zespół Badań i Analiz Wody, które wykonuje badania fizyko-chemiczne oraz bakteriologiczne wody. Badania prowadzone są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Oczyszczalnia Ścieków

Nowoczesna, mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków została uruchomiona w 1995 roku. Jest to obiekt mogący przyjąć do 28 tysięcy metrów sześciennych ścieków na dobę, wyposażony w dwa ciągi technologiczne. Zalety tej oczyszczalni zostały potwierdzone w 1997 roku wyróżnieniem Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w zakresie na najlepiej pracującą oczyszczalnię ścieków komunalnych.

Obsługę w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków oczyszczalni wykonuje zakład branżowy „Oczyszczalnia Ścieków”.

W oczyszczalni podczas mechanicznych i biologicznych procesów oczyszczania unieszkodliwiane są tłuszcze, usuwane osady, następuje redukcja związków węgla, azotu i fosforu. Po zakończeniu procesu oczyszczania, sklarowane ścieki odprowadzane są do rzeki Łabuńka. Jakość tych ścieków przewyższa normy określone w pozwoleniu wodno-prawnym.

Oczyszczalnia dysponuje własnym laboratorium, co pozwala na bieżącą kontrolę procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. Niestety zamojska oczyszczalnia nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości.
Aktualnie, średniodobowo, przy wykorzystaniu jednego ciągu technologicznego oczyszcza ponad 13,5 tysiąca metrów sześciennych ścieków.

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

Głównym celem przedsięwzięcia jakie PGK Spółka z o.o. w Zamościu realizuje w ramach Projektu „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” jest stworzenie Instalacji niezbędnej dla poprawnego działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla obszaru Regionu Zamość wyznaczonego w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego. W skład tego regionu wchodzi Miasto Zamość oraz 13 gmin: Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, gmina Zamość.

Zakład Transportu Odpadów

Zakład Transportu Odpadów (ZTO) jest jednym zakładów branżowych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu.
Podstawowy profil działalności ZTO obejmuje:

 • usługi odbioru odpadów komunalnych,
 • wynajem kontenerów na odpady komunalne,
 • sprzedaż worków na segregowane odpady komunalne,
 • odbiór odpadów biodegradowalnych – „zielonych” z posesji (teren miasta Zamość)
 • opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 • prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czyli PSZOK (przyjmujących selektywnie zbierane odpady komunalne od mieszkańców miasta Zamość, gminy Zamość i gminy Łabunie).

Od kilkunastu lat Zakład zajmuje się selektywną zbiórką odpadów. Recykling w Zamościu rozpoczął się od selektywnej zbiórki odpadów szklanych – butelek ze szkła białego i kolorowego. Z początkiem 2000 roku na ulice Zamościa, do zamojskich szkół i urzędów trafiło 100 pojemników do selektywnej zbiórki makulatury, które szybko zaczęły się zapełniać suchą i czystą makulaturą. Równocześnie wprowadzono pojemniki do selektywnej zbiórki makulatury oraz opakowań plastikowych, butelek PET.

Nowoczesny sprzęt, własne zaplecze warsztatowo – mechaniczne oraz profesjonalna kadra gwarantują wysoką jakoś świadczonych przez ZTO usług.

Cmentarz Komunalny

Cmentarz Komunalny w Zamościu został założony w 1978 roku. Położony jest na terenie Gminy Zamość w miejscowości Chyża. Nekropolia liczy 7,28 ha powierzchni, na której znajduje się ponad 4500 grobów, w tym betonowe i ziemne.

Cmentarz Komunalny od początku funkcjonowania do dnia dzisiejszego zarządzany jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz.687 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Regulaminem wykonywania usług pogrzebowych i utrzymania Cmentarza Komunalnego w Zamościu.

W ramach świadczonych usług Zarządca Cmentarza oferuje:

 • sprzedaż grobów betonowych jednoosobowych, dwuosobowych, czteroosobowych,
 • sprzedaż grobów ziemnych,
 • przygotowanie grobu betonowego do pogrzebu,
 • zdjęcie płyty nagrobkowej,
 • przechowywanie zwłok w chłodni,
 • przewóz zwłok wózkiem „Meleks”.

Na terenie Cmentarza znajduje się „Dom Żałoby”, w którym mieści się chłodnia oraz kaplica z wyposażeniem umożliwiającym uroczyste odprawienie Mszy Świętej.