Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Historia PGK Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu od ponad pół wieku jest obecne w życiu wszystkich mieszkańców. Bez świadczonych przez PGK usług nie byłoby możliwe normalne funkcjonowanie miasta.

Pierwsze ramy organizacyjne gospodarce komunalnej nadało Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Zamościa 23 maja 1952 roku, a od 1 stycznia 1953 roku uruchomiono Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W jego skład wchodziły: Zakład Oczyszczania Miasta, hotel, dwie łaźnie oraz pralnia. Warto odnotować, iż ówczesny tabor MPGK składał się z: 12 koni, 3 beczkowozów, 2 pomp ręcznych, 6 wozów ciężkich i 1 platformy do wywożenia śmieci. Przedsiębiorstwo zatrudniało początkowo 22 pracowników. MPGK obsługiwało wtedy około 23 tysiące mieszkańców.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu

W rok po utworzeniu przedsiębiorstwa zakres działalności MPGK został rozszerzony o obsługę i utrzymanie parku, ogródków miejskich, Plant, ZOO oraz o grobownictwo wojenne. Wtedy też rozpoczął działalność Zakład Pogrzebowy, zajmujący się wyrobem trumien i obsługą pogrzebów. Zwiększono również personel firmy, do 70 osób. Trzy lata później w zakres działalności przedsiębiorstwa weszły też konserwacje i remonty dróg oraz utrzymanie zieleni miejskiej i lasów komunalnych. Wówczas pracowało w nim 105 osób.

W latach pięćdziesiątych miasto za pośrednictwem MPGK było zaopatrywane w wodę ze studni publicznych. Pierwszą studnię głębinową, o głębokości 90 metrów, wywiercono w Zamościu w 1958 roku, w pobliżu parku miejskiego. Od uruchomienia tej studni rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w mieście. W roku 1960 został utworzony Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W 1985 roku rozpoczęto eksploatację, obejmującego 9 studni głębinowych (o głębokości od 50 do 90 metrów), ujęcia wody „Łabuńka” oraz uruchomiono stację uzdatniania wody przy ul. Kruczej. Z tego ujęcia Zamość jest zaopatrywany w wodę do dzisiaj.

W roku 1960 nastąpiły zmiany w strukturze Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu. W skład firmy wchodziły wówczas: Zakład Oczyszczania Miasta, Łaźnie, Pralnia, Hotel, ZOO, Zakład Urządzeń Zielonych, Zakład Produkcji Ogrodniczej, Zakład Pogrzebowy, Miejski Zakład Komunikacji, Miejski Zakład Wodno-Kanalizacyjny. W przedsiębiorstwie zatrudnionych było wtedy 178 osób.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu

W 1963 rok doszło do podziału Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na dwa równorzędne podmioty gospodarcze. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Nr 1. początkowo zajmowało się: wodociągami i kanalizacją, komunikacją, oczyszczaniem miasta, drogami i studniami publicznymi. Dwa lata później przejęło natomiast dodatkowy nadzór nad Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, Zakładem Komunikacji, Zakładem Oczyszczania, Zakładem Usług Komunalnych. MPGK Nr 2 organizowało i nadzorowało pracę : targowisk, pralni, hotelu, łaźni, zakładu pogrzebowego, ZOO, ośrodków wypoczynkowych. Miało też pieczę nad zieleńcami, lasami komunalnymi i produkcją ogrodniczą.

Na początku lat sześćdziesiątych ważną funkcję w życiu mieszkańców miasta odegrał funkcjonujący w ramach MPKG Miejski Zakład Komunikacji. W dniu 8 stycznia 1960 roku na ulice Zamościa wyjechały bowiem pierwsze autobusy MPK.

W 1970 roku utworzono Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej . W jego skład weszły: MPGK Nr 1 i MPGK Nr 2, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie.

W 1976 roku utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z oddziałami w Zamościu, Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim i Szczebrzeszynie oraz zamojskimi oddziałami, takimi jak Oddział Energetyki Cieplnej, Oddział Gospodarki Mieszkaniowej, Remontów i Terenów Zielonych, Oddział Komunikacji Miejskiej, Pracownia Projektowa.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu

W działalności MPGK istotnym przedsięwzięciem było uruchomienie w 1982 roku przez Zakład Oczyszczania Miasta składowiska odpadów w Kolonii Dębowiec na terenie gminy Skierbieszów. Dzięki temu sukcesywnie ale konsekwentnie eliminowano dzikie wysypiska w Zamościu i jego okolicach.

Ogromne znaczenie dla zamościan miał również rozwój sieci kanalizacyjnej. Prace przy budowie pierwszej w historii miasta mechanicznej oczyszczalni ścieków rozpoczęto z początkiem lat 60. Jej rozruch nastąpił jednak dopiero w 1967 roku. Wraz z rozwojem gospodarczym miasta, stopniowo rozbudowywano oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną. Gdy osiągnęła ona przepustowość 14.700 metrów sześciennych na dobę, okazała się zbyt mała na potrzeby miejscowej społeczności. To dlatego przez kolejne lata pracowano nad tym by uruchomić nowoczesną oczyszczalnie. Po wielkich trudach w roku 1995 tę ideę udało się zrealizować i oddano do użytku nowoczesną, mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków służącą do dziś mieszkańcom miasta.

W 1984 roku, na mocy zarządzenia wojewody zamojskiego, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zakończyło działalność i uległo podziałowi.

Z dniem 1 lipca 1984 roku, na bazie majątku dotychczasowych oddziałów WPGKiM, utworzono:

 • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Zamościu,
 • Biuro Projektów Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Zamościu,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Biłgoraju,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Hrubieszowie,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Tomaszowie Lub.,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Szczebrzeszynie,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Zamościu,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, Remontów i Terenów Zielonych z siedzibą w Zamościu,
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Zamościu.

Wówczas w strukturze Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Zamościu znajdowały się: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Rozdzielczy Gazu Płynnego, Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Transportu Drogowego, Zakład Pomocniczy, Warsztat. Od 1990 roku ponownie w skład firmy wszedł hotel.

Rok 1992 przyniósł likwidację Zakładu Transportu Drogowego.

W 1996 roku PGK zostało przekształcone w spółkę prawa handlowego – w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od 1996 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa jako samodzielny podmiot gospodarczy, którego jedynym udziałowcem jest Miasto Zamość.