Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Projekt nr RPLU.06.03.00-06-0003/17

„Zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku poprzez doposażenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu”

Projekt nr RPLU.06.03.00-06-0003/17 - PGK Zamość
 
Projekt nr RPLU.06.03.00-06-0003/17 - PGK Zamość

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu w dniu 15.12.2017 r. podpisało umowę nr RPLU.06.03.00-06-003/17-00 z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie Projektu pn. „Zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku poprzez doposażenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.3 Gospodarka odpadami.

Celem projektu jest osiągnięcie korzystniejszych efektów i wskaźników prowadzonego w zakładzie procesu przetwarzania odpadów komunalnych. Finalnym rezultatem podjętych działań ma być zwiększenie stopnia recyklingu i odzysku surowców wtórnych z dostarczonej do Zakładu masy odpadów. Istotnym aspektem planowanych zakupów inwestycyjnych jest również perspektywa zmniejszenia kosztów prowadzonych procesów przetwarzania tych odpadów.

Projekt obejmuje swoim zakresem zakup i doposażenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu w maszyny umożliwiające poprawę efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie odzysku surowców wtórnych i recyklingu. Planowany do zakupu sprzęt to rozdrabniacz przeznaczony do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych i odpadów zielonych, kruszarka udarowa do rozdrabniania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, samojezdny podnośnik koszowy niezbędny przy podstawowych pracach na wysokości, takich jak przeglądy i konserwacja bram segmentowych i rolowanych czy naprawy i konserwacja oświetlenia oraz ładowarka teleskopowa i wózek widłowy wykorzystywane do współpracy z pozostałymi maszynami zakupionymi w ramach Projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 788 400,00 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 2 609 500,00 PLN.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na początek sierpnia 2018 r.

Realizacja projektu przyniesie korzyści zarówno dla Beneficjenta jak i dla społeczeństwa w regionie objętym działaniem Projektu.

Nowoczesne maszyny są już na wyposażeniu RZZO

Do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu trafiły już wszystkie maszyny zakupione w ramach Projektu pn. „Zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku poprzez doposażenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu”.

Jest to fabrycznie nowy sprzęt, którym poszczycić się może niewiele tego typu zakładów. Spełnia nie tylko wszelkie obowiązujące normy i przepisy, ale również posiada nowoczesne wyposażenie i wygląd.

Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie korzystniejszych efektów i wskaźników prowadzonego w zakładzie procesu przetwarzania odpadów komunalnych.
Po rozstrzygnięciu przetargów końcowa wartość projektu wyniosła 3 469 713,15 PLN brutto, w tym dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL 2014-2020 w wysokości 2 394 450,00 PLN.

Zdjęcia maszyn oraz filmy przedstawiające ich prace do obejrzenia w galerii.


Kruszarka

-