Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Projekt nr RPLU.04.02.00-06-0105/20

Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW

Projekt nr RPLU.04.02.00-06-0105/20 - PGK Zamość
 
 • Wartość projektu (brutto): 4 309 263,18 zł
 • Dofinansowanie: 1 809 817,44 zł

W dniu 23.12.2020 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu podpisało z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie na realizację Projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu”.

Celem głównym przedmiotowego projektu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej – na terenie województwa lubelskiego.

Cel ten jest spójny z celem 4 Osi priorytetowej RPO WL, który został zdefiniowany jako „zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych” oraz wpisuje się w cele działania 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Instalacja fotowoltaiczna będzie wybudowana na terenie zrekultywowanego starego składowiska odpadów w Dębowcu.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej, która będzie wytwarzała energię elektryczną na potrzeby własne Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.

Projektowana instalacja będzie miała moc do 1 MW i będzie składała się m.in. z: wolnostojących paneli fotowoltaicznych umieszczonych na konstrukcji stalowej, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i instalacji elektrycznych. Będzie wyposażona w innowacyjny inteligentny system umożliwiający jej poprawną współpracę z istniejącą instalacją odbiorczą RZZO w Dębowcu oraz umożliwiającą polepszenie pracy sieci.

Projekt ma być zrealizowany do końca 2022 roku.

Realizacja projektu umożliwi zastąpienie energii elektrycznej produkowanej w oparciu o tradycyjne nośniki energii energią z OZE.

Wykorzystanie OZE w postaci paneli fotowoltaicznych przyczyni się do zredukowania emisji zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego, a co ważniejsze dla zdrowia ludzkiego.

Projekt przyczyni się także do zwiększenia udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym regionu. Działania, które zostaną podjęte w ramach inwestycji, przyczynią się do poprawy stanu powietrza atmosferycznego i środowiska naturalnego, które w chwili obecnej jest zagrożone zwiększoną emisją negatywnych substancji powstających w wyniku wykorzystania energii pierwotnej, węgla, gazu, drewna. Poprawa stanu środowiska naturalnego będzie wpływała na polepszenie sytuacji społeczno-ekonomicznej i turystycznej regionu.

Obrazek panele fotowoltaiczne

-