Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Cennik usług

świadczonych z zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta Zamość

Cennik obowiązuje od 01.09.2022 do 30.06.2024

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne /kod 20 03 01/
pojemnik/worek cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik: 120 L 28,40 30,67
240 L 41,30 44,60
1.100 L 197,20 212,98
KP 7.000 L* 746,70 806,44
Frakcje gromadzone selektywnie – tworzywa sztuczne i metale /kod 15 01 02; 15 01 04; 15 01 05; 20 01 39; 20 01 40/
pojemnik/worek cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik: 120 L 6,20 6,70
240 L 12,00 12,96
360 L 15,50 16,74
660 L 28,00 30,24
1.100 – 1.500 L 51,80 55,94
KP 7.000 L* 286,00 308,88
worek 120 L 6,20 6,70
Frakcje gromadzone selektywnie – szkło /kod 15 01 07; 20 01 02/
pojemnik/worek cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik: 120 L 10,50 11,34
240 L 15,00 16,20
360 L 22,00 23,76
660 L 41,00 44,28
1.500 L 95,80 103,46
KP 7.000 L* 382,00 412,56
worek 80 L 7,40 7,99
Frakcje gromadzone selektywnie – papier i tektura /kod 15 01 01; 20 01 01/
pojemnik/worek cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik: 120 L 6,20 6,70
240 L 12,00 12,96
360 L 15,50 16,74
660 L 28,00 30,24
1.100 – 1.500 L 51,80 55,94
KP 7.000 L* 310,00 334,80
worek 80 L 6,20 6,70
Frakcje gromadzone selektywnie – odpady ulegające biodegradacji – zielone i kuchenne /kod 20 01 08; 20 02 01/
pojemnik/worek cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik: 120 L 19,00 20,52
240 L 28,00 30,24
1.110 L 148,10 159,95
KP 7.000 L* 383,80 414,50
worek 120 L 19,00 20,52
Frakcje gromadzone selektywnie – popiół z palenisk domowych /kod ex 20 01 99/
pojemnik/worek cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik: 110 L 23,00 24,84
KP 7.000 L* 512,00 552,96
USŁUGI DODATKOWE NA ZLECENIE
pojemnik/rodzaj odpadu cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik typu KP 7*:
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (zawierające frakcje zbierane selektywnie: bio, popiół lub inne)/20 03 01/ 1 142,00 1 233,36
odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany /kod 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03/ 452,00 488,16
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych /kod 17 01 07/ 746,70 806,44
odzież, tekstylia, wielkogabaryty /kod 20 01 10; 20 01 11; 20 03 07/ 1 132,00 1 222,56
tworzywa sztuczne(bez możliwości przekazania do recyklingu np. z cmentarzy) /20 01 39/ 562,00 606,96
odpady ulegające biodegradacji (zanieczyszczone innymi odpadami: w workach lub z cmentarzy) /kod 20 01 01/ 642,00 693,36
odpady nieulegające biodegradacji (np. z cmentarzy) /20 02 03/; odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (np. z cmentarzy) /20 03 99/ 1 042,00 1 125,36
pojemnik 1.100 L
odpady zmieszane bez segregacji 394,40 425,95
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne z nieruchomości klienta** 125,00 zł / godz. + koszt zagospodarowania odpadów 135,00 zł / godz. + koszt zagospodarowania odpadów

* Do pojemnika KP 7 dolicza się dodatkową opłatę za przekroczenie masy odpadów znajdujących się w pojemniku KP 7 ponad 1 Mg w wysokości równej stawce opłaty za zagospodarowanie 1 Mg danego rodzaju odpadu obowiązującej w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.
** Dodatkowe informacje dotyczące realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne z nieruchomości klienta:

 • cenę realizacji usługi w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) zwiększa się o 50,00 %;
 • czas realizacji usługi zaokrągla się do pół godziny lub pełnej godziny w górę, w zależności od tego jak długo trwa wykonywana usługa;
 • za czas relizacji usługi uważa się liczbą godzin od opuszczenia stałego miejsc garażowania do powrotu;
 • koszt zagospodarowania odebranych odpadów ustala się jako iloczyn ilości odebranych odpadów oraz ceny jednostkowej danego rodzaju odpadu wg obowiązujących cenników w instalacjach przetwarzania, recyklingu odpadów.
Usługa „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne z nieruchomości klienta” dedykowana jest mieszkańcom Zamościa (gospodarstwa domowe), którzy nie są w stanie własnym transportem dostarczyć na PSZOK odpadów komunalnych tzw. „kłopotliwych” takich jak: odpady wielkogabarytowe (meble) oraz „elektrośmieci” (telewizory, lodówki, pralki itp.).

Pobierz cennik PDF