Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Cennik usług świadczonych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Zamość obowiązujący od dnia 01.07.2024r

świadczonych z zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta Zamość

Cennik obowiązuje od 01.07.2024 roku

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne /kod 20 03 01/
pojemnik/worek cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik: 120 L 32,00 34,56
240 L 48,00 51,84
1.100 L 204,00 220,32
KP 7.000 L* 754,00 814,32
Frakcje gromadzone selektywnie – tworzywa sztuczne i metale /kod 15 01 02; 15 01 04; 15 01 05; 20 01 39; 20 01 40/
pojemnik/worek cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik: 120 L 8,00 8,64
240 L 16,00 17,28
360 L 20,00 21,60
660 L 35,00 37,80
1.100 – 1.500 L 70,00 75,60
KP 7.000 L* 358,00 386,64
worek 120 L 8,00 8,64
Frakcje gromadzone selektywnie – szkło /kod 15 01 07; 20 01 02/
pojemnik/worek cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik: 120 L 14,00 15,12
240 L 20,00 21,60
360 L 30,00 32,40
660 L 58,00 62,64
1.500 L 118,00 127,44
KP 7.000 L* 534,00 576,72
worek 80 L 12,00 12,96
Frakcje gromadzone selektywnie – papier i tektura /kod 15 01 01; 20 01 01/
pojemnik/worek cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik: 120 L 8,00 8,64
240 L 16,00 17,28
360 L 20,00 21,60
660 L 35,00 37,80
1.100 – 1.500 L 70,00 75,60
KP 7.000 L* 338,00 365,04
worek 80 L 8,00 8,64
Frakcje gromadzone selektywnie – odpady ulegające biodegradacji – zielone i kuchenne /kod 20 01 08; 20 02 01/
pojemnik/worek cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik: 120 L 22,00 23,75
240 L 34,00 36,72
1.110 L 160,00 172,80
KP 7.000 L* 395,00 426,60
worek 120 L 22,00 23,76
Frakcje gromadzone selektywnie – popiół z palenisk domowych /kod ex 20 01 99/
pojemnik/worek cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik: 110 L 23,00 24,84
KP 7.000 L* 512,00 552,96
USŁUGI DODATKOWE NA ZLECENIE
pojemnik/rodzaj odpadu cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik typu KP 7*:
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (zawierające frakcje zbierane selektywnie: bio, popiół lub inne)/20 03 01/ 1 242,00 1 341,36
odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany /kod 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03/ 452,00 488,16
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych /kod 17 01 07/ 800,00 864,00
odzież, tekstylia, wielkogabaryty /kod 20 01 10; 20 01 11; 20 03 07/ 1 342,00 1 449,36
tworzywa sztuczne(bez możliwości przekazania do recyklingu np. z cmentarzy) /20 01 39/ 622,00 671,76
odpady ulegające biodegradacji (zanieczyszczone innymi odpadami: w workach lub z cmentarzy) /kod 20 01 01/ 742,00 801,36
odpady nieulegające biodegradacji (np. z cmentarzy) /20 02 03/; odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (np. z cmentarzy) /20 03 99/ 1 242,00 1 341,36
pojemnik 1.100 L
odpady zmieszane bez segregacji 406,00 438,48
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne z nieruchomości klienta** 135,00 zł / godz. + koszt zagospodarowania odpadów 145,80 zł / godz. + koszt zagospodarowania odpadów
Opłata za wynajem kontenera*** 50,00 zł / dzień 61,50 zł / dzień

* Do pojemnika KP 7 dolicza się dodatkową opłatę za przekroczenie masy odpadów znajdujących się w pojemniku KP 7 ponad 1 Mg w wysokości równej stawce opłaty za zagospodarowanie 1 Mg danego rodzaju odpadu obowiązującej w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.
** Dodatkowe informacje dotyczące realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne z nieruchomości klienta:

 • cenę realizacji usługi w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) zwiększa się o 50,00 %;
 • czas realizacji usługi zaokrągla się do pół godziny lub pełnej godziny w górę, w zależności od tego jak długo trwa wykonywana usługa;
 • za czas relizacji usługi uważa się liczbą godzin od opuszczenia stałego miejsc garażowania do powrotu;
 • koszt zagospodarowania odebranych odpadów ustala się jako iloczyn ilości odebranych odpadów oraz ceny jednostkowej danego rodzaju odpadu wg obowiązujących cenników w instalacjach przetwarzania, recyklingu odpadów.
 • ***Opłata za wynajem kontenera doliczana jest w sytuacji:

 • rezygnacji z części usług tj. zagospodarowania odpadów i zgłoszenia do odbioru pustego kontenera
Usługa „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne z nieruchomości klienta” dedykowana jest mieszkańcom Zamościa (gospodarstwa domowe), którzy nie są w stanie własnym transportem dostarczyć na PSZOK odpadów komunalnych tzw. „kłopotliwych” takich jak: odpady wielkogabarytowe (meble) oraz „elektrośmieci” (telewizory, lodówki, pralki itp.).