Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Cennik usług świadczonych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gmin obowiązujący od dnia 01.07.2024

Cennik usług świadczonych z zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gmin

Cennik obowiązuje od 01.07.2024 roku

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne /kod 20 03 01/
pojemnik/worek cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik: 120 L 32,00 34,56
240 L 48,00 51,84
1.100 L 204,00 220,32
KP 7.000 L* 800,00 864,00
Frakcje gromadzone selektywnie – tworzywa sztuczne i metale /kod 15 01 02; 15 01 04; 15 01 05; 20 01 39; 20 01 40/
pojemnik/worek cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik: 120 L 8,00 8,64
240 L 16,00 17,28
1.100 – 1.500 L 70,00 75,60
KP 7.000 L* 402,00 434,16
worek 120 L 8,00 8,64
Frakcje gromadzone selektywnie – szkło /kod 15 01 07; 20 01 02/
pojemnik/worek cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik: 120 L 14,00 15,12
240 L 20,00 21,60
1.500 L 118,00 127,44
KP 7.000 L* 580,00 626,40
worek 80 L 12,00 12,96
Frakcje gromadzone selektywnie – papier i tektura /kod 15 01 01; 20 01 01/
pojemnik/worek cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik: 120 L 8,00 8,64
240 L 16,00 17,28
1.100 – 1.500 L 70,00 75,60
KP 7.000 L* 384,00 414,72
worek 80 L 8,00 8,64
Frakcje gromadzone selektywnie – odpady ulegające biodegradacji – zielone i kuchenne /kod 20 01 08; 20 02 01/
pojemnik/worek cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik: 120 L 22,00 23,76
240 L 34,00 36,72
1.110 L 160,00 172,80
KP 7.000 L* 426,00 460,08
worek 120 L 22,00 23,76
Frakcje gromadzone selektywnie – popiół z palenisk domowych /kod ex 20 01 99/
pojemnik/worek cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik: 110 L 23,00 24,84
KP 7.000 L* 557,00 601,56
POZOSTAŁE USŁUGI DODATKOWE
pojemnik/rodzaj odpadu cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt.
pojemnik typu KP 7*:
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (zawierające frakcje zbierane selektywnie: bio, popiół lub inne)/20 03 01/ 1 287,00 1 389,96
odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany /kod 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03/ 497,00 536,76
zmieszane odpady z betonu, gruzu celganego, odpadów ceramicznych /kod 17 01 07/ 845,00 912,60
odzież, tekstylia, wielkogabaryty /kod 20 01 10; 20 01 11; 20 03 07/ 1 387,00 1 497,96
tworzywa sztuczne (bez możliwości przekazania do recyklingu np. z cmentarzy) /20 01 39/ 667,00 720,36
odpady ulegające biodegradacji (zanieczyszczone innymi odpadami: w workach lub z cmentarzy) /20 02 01/ 787,00 849,96
odpady nieulegające biodegradacji (np. z cmentarzy)/20 02 03/; odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (np. z cmentarzy)/20 03 99/ 1 287,00 1 389,96
pojemnik 1.100 L
odpady zmieszane bez segregacji 406,00 438,48
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne z nieruchomości klienta** 135,00 zł / godz. + koszt zagospodarowania odpadów2 145,80 zł / godz. + koszt zagospodarowania odpadów
Opłata za wynajem kontenera*** 50,00 zł /dzień 61,50 zł /dzień

*Do pojemnika KP 7 dolicza się dodatkową opłatę za przekroczenie masy odpadów znajdujących się w pojemniku KP 7 ponad 1 Mg w wysokości równej stawce opłaty za zagospodarowanie 1 Mg danego rodzaju odpadu obowiązującej w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.
** Dodatkowe informacje dotyczące realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne z nieruchomości klienta:

 • cenę realizacji usługi w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) zwiększa się o 50,00 %;
 • czas realizacji usługi zaokrągla się do pół godziny lub pełnej godziny w górę, w zależności od tego jak długo trwa wykonywana usługa;
 • za czas relizacji usługi uważa się liczbą godzin od opuszczenia stałego miejsc garażowania do powrotu;
 • koszt zagospodarowania odebranych odpadów ustala się jako iloczyn ilości odebranych odpadów oraz ceny jednostkowej danego rodzaju odpadu wg obowiązujących cenników w instalacjach przetwarzania, recyklingu odpadów.
 • ***Opłata za wynajem kontenera doliczana jest w sytuacji:


 • rezygnacji z części usług tj. zagospodarowania odpadów i zgłoszenia do odbioru pustego kontenera