Cennik opłat za zagospodarowanie odpadów

Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2017 roku.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto (PLN za 1Mg)
15 01 01 opakowania z papieru i tektury 21,00
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 21,00
15 01 04 opakowania z metali 21,00
15 01 05 opakowania wielomateriałowe 332,08
15 01 07 opakowania ze szkła 21,00
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 120,00
17 01 02 gruz ceglany 120,00
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 120,00
17 01 07 zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 332,08
17 01 82 Inne niewymienione odpady 332,08
17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 120,00
19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) 198,47
19 05 99 inne niewymienione odpady 198,47
19 08 01 skratki 159,93
19 08 02 zawartość piaskowników 159,93
19 09 01 odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 159,93
19 09 02 osady z klarowania wody 198,47
19 09 03 osady z dekarbonizacji wody 198,47
19 09 04 zużyty węgiel aktywny 198,47
19 09 05 nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 198,47
19 09 06 roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 198,47
19 09 99 inne niewymienione odpady 198,47
19 12 01 papier i tektura 21,00
19 12 09 minerały (np. piasek i kamienie) 198,47
19 12 12 inne odpady (w tym zieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów i inne niż wymienione w 19 12 11 1,00
20 01 01 papier i tektura 21,00
20 01 02 szkło 21,00
20 01 10 odzież 332,08
20 01 11 tekstylia 332,08
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37 332,08
20 01 39 tworzywa sztuczne 21,00
20 01 40 metale 21,00
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 332,08
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone 159,93
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji 332,08
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 332,08
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów 198,47
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 198,47
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych 198,47
20 03 07 odpady wielkogabarytowe 332,08
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 332,08
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – popiół z palenisk domowych 198,47
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z popiołem z palenisk domowych 363,70

Do ceny netto dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
W dniu wejścia w życie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zamościa stawka podatku VAT wynosi 8%.

Pobierz cennik usług RZZO w Dębowcu