Cennik opłat za zagospodarowanie odpadów

Cennik obowiązuje od dnia 30 listopada 2018 roku.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto (PLN za 1Mg)
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 120,00
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 21,00
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 21,00
15 01 04 Opakowania z metali 21,00
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 332,08
15 01 07 Opakowania ze szkła 21,00
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 120,00
17 01 02 Gruz ceglany 120,00
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 120,00
17 01 07 Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 332,08
17 01 82 Inne niewymienione odpady 332,08
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 120,00
19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) 351,32
19 05 99 Inne niewymienione odpady 351,32
19 08 01 Skratki 159,93
19 08 02 Zawartość piaskowników 159,93
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 159,93
19 09 02 Osady z klarowania wody 198,47
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody 198,47
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny 198,47
19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 198,47
19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 198,47
19 09 99 Inne niewymienione odpady 198,47
19 12 01 Papier i tektura 21,00
19 12 09 Minerały (np. piasek i kamienie) 198,47
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów i inne niż wymienione w 19 12 11 351,32
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów i inne niż wymienione w 19 12 11 (frakcja podsitowa) 1,00
20 01 01 Papier i tektura 21,00
20 01 02 Szkło 21,00
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 179,17
20 01 10 Odzież 351,32
20 01 11 Tekstylia 351,32
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 351,32
20 01 39 Tworzywa sztuczne 21,00
20 01 40 Metale 21,00
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 213,10
ex 20 01 99 Popioły z gospodarstw domowych 263,10
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 179,17
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 332,08
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 351,32
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 198,47
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 198,47
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 198,47
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 351,32
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 332,08

*Do ceny netto dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
W dniu wejścia w życie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zamościa stawka podatku VAT wynosi 8%.

Pobierz cennik usług RZZO w Dębowcu