Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Cennik opłat za zagospodarowanie odpadów obowiązujący od 1 marca 2019 roku

Cennik obowiązuje od dnia 01 marca 2019 roku.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto (PLN za 1Mg)
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 135,50
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 23,10
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 23,10
15 01 04 Opakowania z metali 23,10
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 490,00
15 01 07 Opakowania ze szkła 23,10
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 135,50
17 01 02 Gruz ceglany 135,50
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 135,50
17 01 07 Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 490,00
17 01 82 Inne niewymienione odpady 490,00
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 135,50
19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) 490,00
19 05 99 Inne niewymienione odpady 490,00
19 08 01 Skratki 185,36
19 08 02 Zawartość piaskowników 185,36
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 185,36
19 09 02 Osady z klarowania wody 291,00
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody 291,00
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny 291,00
19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 291,00
19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 291,00
19 09 99 Inne niewymienione odpady 291,00
19 12 01 Papier i tektura 23,10
19 12 09 Minerały (np. piasek i kamienie) 291,00
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów i inne niż wymienione w 19 12 11 490,00
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów i inne niż wymienione w 19 12 11 (frakcja podsitowa) 1,00
20 01 01 Papier i tektura 23,10
20 01 02 Szkło 23,10
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 185,36
20 01 10 Odzież 490,00
20 01 11 Tekstylia 490,00
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 490,00
20 01 39 Tworzywa sztuczne 23,10
20 01 40 Metale 23,10
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 490,00
ex 20 01 99 Popioły z gospodarstw domowych 291,00
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 185,36
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 490,00
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 490,00
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 291,00
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 291,00
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 291,00
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 490,00
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 490,00

*Do ceny netto dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
W dniu wejścia w życie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zamościa stawka podatku VAT wynosi 8%.

Pobierz cennik usług RZZO w Dębowcu