Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Cennik opłat za zagospodarowanie odpadów 01-09-2022

Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2022 roku.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto (PLN za 1Mg)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 240,00
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 240,00
15 01 04 Opakowania z metali 240,00
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 240,00
15 01 07 Opakowania ze szkła 240,00
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 310,00
17 01 02 Gruz ceglany 310,00
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 310,00
17 01 07 Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 590,00
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 310,00
19 08 01 Skratki 230,00
19 08 02 Zawartość piaskowników 230,00
19 09 99 Inne nie wymienione odpady 370,00
19 12 01 Papier i tektura 240,00
20 02 01 Papier i tektura 240,00
20 01 02 Szkło 240,00
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 230,00
20 01 10 Odzież 990,00
20 01 11 Tekstylia 990,00
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 990,00
20 01 39 Tworzywa sztuczne 240,00
20 01 39 Tworzywa sztuczne (bez możliwości przekazania do recyclingu np. z cmentarzy) 700,00
20 01 40 Metale 240,00
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 700,00
ex 20 01 99 Popioły z gospodarstw domowych 370,00
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 230,00
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji (zanieczyszczone innymi odpadami: w workach lub z cmentarzy) 500,00
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 590,00
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji (np. z cmentarzy) 900,00
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 590,00
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (zawierające fakcje zbierana selektywnie: bio, popiół lub inne) 1000,00
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 370,00
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 370,00
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 990,00
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 590,00
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach(np. z cmentarzy) 900,00
*Do ceny netto dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów. W dniu wejścia w życie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zamościa stawka podatku VAT wynosi 8%. Pobierz cennik usług RZZO w Dębowcu