Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Cennik opłat za zagospodarowanie odpadów

Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2021 roku.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto (PLN za 1Mg)
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 135,50
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 210,00
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 210,00
15 01 04 Opakowania z metali 210,00
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 210,00
15 01 07 Opakowania ze szkła 210,00
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 135,50
17 01 02 Gruz ceglany 135,50
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 135,50
17 01 07 Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 494,50
17 01 82 Inne niewymienione odpady 494,50
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 135,50
19 08 01 Skratki 203,62
19 08 02 Zawartość piaskowników 203,62
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 203,62
19 09 02 Osady z klarowania wody 346,45
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody 346,45
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny 346,45
19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 346,45
19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 346,45
19 09 99 Inne niewymienione odpady 346,45
19 12 01 Papier i tektura 210,00
19 12 09 Minerały (np. piasek i kamienie) 346,45
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów i inne niż wymienione w 19 12 11 759,12
20 01 01 Papier i tektura 210,00
20 01 02 Szkło 210,00
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 203,62
20 01 10 Odzież 759,12
20 01 11 Tekstylia 759,12
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 759,12
20 01 39 Tworzywa sztuczne 210,00
20 01 40 Metale 210,00
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 494,50
ex 20 01 99 Popioły z gospodarstw domowych 346,45
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 203,62
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 494,50
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 494,50
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z popiołem z palenisk domowych 900,00
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 346,45
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 346,45
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 346,45
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 759,12
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 494,50
*Do ceny netto dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów. W dniu wejścia w życie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zamościa stawka podatku VAT wynosi 8%. Pobierz cennik usług RZZO w Dębowcu