Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Projekt nr RPLU.04.02.00-06-0105/20

Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW

Projekt nr RPLU.04.02.00-06-0105/20 - PGK Zamość
 
 • Wartość projektu (brutto): 4 309 263,18 zł
 • Dofinansowanie: 1 809 817,44 zł

W dniu 23.12.2020 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu podpisało z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie na realizację Projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu”.

Celem głównym przedmiotowego projektu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej – na terenie województwa lubelskiego.

Cel ten jest spójny z celem 4 Osi priorytetowej RPO WL, który został zdefiniowany jako „zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych” oraz wpisuje się w cele działania 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Instalacja fotowoltaiczna będzie wybudowana na terenie zrekultywowanego starego składowiska odpadów w Dębowcu.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej, która będzie wytwarzała energię elektryczną na potrzeby własne Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.

Projektowana instalacja będzie miała moc do 1 MW i będzie składała się m.in. z: wolnostojących paneli fotowoltaicznych umieszczonych na konstrukcji stalowej, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i instalacji elektrycznych. Będzie wyposażona w innowacyjny inteligentny system umożliwiający jej poprawną współpracę z istniejącą instalacją odbiorczą RZZO w Dębowcu oraz umożliwiającą polepszenie pracy sieci.

Projekt ma być zrealizowany do końca 2022 roku.

Realizacja projektu umożliwi zastąpienie energii elektrycznej produkowanej w oparciu o tradycyjne nośniki energii energią z OZE.

Wykorzystanie OZE w postaci paneli fotowoltaicznych przyczyni się do zredukowania emisji zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego, a co ważniejsze dla zdrowia ludzkiego.

Projekt przyczyni się także do zwiększenia udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym regionu. Działania, które zostaną podjęte w ramach inwestycji, przyczynią się do poprawy stanu powietrza atmosferycznego i środowiska naturalnego, które w chwili obecnej jest zagrożone zwiększoną emisją negatywnych substancji powstających w wyniku wykorzystania energii pierwotnej, węgla, gazu, drewna. Poprawa stanu środowiska naturalnego będzie wpływała na polepszenie sytuacji społeczno-ekonomicznej i turystycznej regionu.

Obrazek panele fotowoltaiczne

W dniu 8 listopada 2019 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0039/17-00 na realizację projektu „Zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku poprzez modernizację instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu”.Jest to już trzeci projekt, na który PGK Sp. o.o. w Zamościu pozyskało środki z Funduszy Europejskich na rozbudowę i modernizację Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:

 1. rozbudowa istniejącej linii do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych,
 2. budowa hali na odpady zbierane selektywnie,
 3. budowa zbiornika na odcieki z infrastrukturą towarzyszącą,
 4. doposażenie kompostowni w urządzenia separujące odpady: sito mobilne do przesiewania stabilizatu wraz z separatorem metali żelaznych, separator powietrzny mobilny do wydzielania frakcji lekkich i ciężkich, separator wiroprądowy do wydzielania metali nieżelaznych,
 5. modernizacja PSZOK.

Poza kosztami robót budowlanych i dostaw w Projekcie zostały również ujęte koszty nadzoru nad robotami, zarządzanie Projektem oraz promocja Projektu.

Całkowity koszt Projektu to 20.042.644,01 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie 11.133.712,62 zł.

Obecnie na linii sortowniczej odzysk surowca odbywa się wyłącznie w sposób ręczny, jedynie metale żelazne pozyskiwane są za pomocą separatora magnetycznego. Eksploatowana linia spełnia obowiązujące na dzień dzisiejszy wymagania, lecz w związku z planowanym ich znacznym wzrostem w kolejnych latach, konieczne jest dostosowanie instalacji do możliwości uzyskania wymaganego przepisami prawa poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych.

Rozbudowa istniejącej instalacji sortowania zmieszanych odpadów komunalnych polegać będzie na przebudowie istniejącego ciągu technologicznego sortowni oraz doposażeniu w urządzenia, które w automatyczny sposób rozdzielą odpady zmieszane na poszczególne frakcje.

W ramach PSZOK zostanie uruchomiony tzw. kącik rzeczy używanych, które kwalifikują się do dalszego użytkowania oraz punkt napraw. Odpady zakwalifikowane do naprawy będą naprawiane i przekazywane dla potrzebujących.

Całość przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku. Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2021 roku.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu w dniu 15.12.2017 r. podpisało umowę nr RPLU.06.03.00-06-003/17-00 z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie Projektu pn. „Zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku poprzez doposażenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.3 Gospodarka odpadami.

Celem projektu jest osiągnięcie korzystniejszych efektów i wskaźników prowadzonego w zakładzie procesu przetwarzania odpadów komunalnych. Finalnym rezultatem podjętych działań ma być zwiększenie stopnia recyklingu i odzysku surowców wtórnych z dostarczonej do Zakładu masy odpadów. Istotnym aspektem planowanych zakupów inwestycyjnych jest również perspektywa zmniejszenia kosztów prowadzonych procesów przetwarzania tych odpadów.

Projekt obejmuje swoim zakresem zakup i doposażenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu w maszyny umożliwiające poprawę efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie odzysku surowców wtórnych i recyklingu. Planowany do zakupu sprzęt to rozdrabniacz przeznaczony do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych i odpadów zielonych, kruszarka udarowa do rozdrabniania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, samojezdny podnośnik koszowy niezbędny przy podstawowych pracach na wysokości, takich jak przeglądy i konserwacja bram segmentowych i rolowanych czy naprawy i konserwacja oświetlenia oraz ładowarka teleskopowa i wózek widłowy wykorzystywane do współpracy z pozostałymi maszynami zakupionymi w ramach Projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 788 400,00 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 2 609 500,00 PLN.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na początek sierpnia 2018 r.

Realizacja projektu przyniesie korzyści zarówno dla Beneficjenta jak i dla społeczeństwa w regionie objętym działaniem Projektu.

Nowoczesne maszyny są już na wyposażeniu RZZO

Do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu trafiły już wszystkie maszyny zakupione w ramach Projektu pn. „Zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku poprzez doposażenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu”.

Jest to fabrycznie nowy sprzęt, którym poszczycić się może niewiele tego typu zakładów. Spełnia nie tylko wszelkie obowiązujące normy i przepisy, ale również posiada nowoczesne wyposażenie i wygląd.

Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie korzystniejszych efektów i wskaźników prowadzonego w zakładzie procesu przetwarzania odpadów komunalnych.
Po rozstrzygnięciu przetargów końcowa wartość projektu wyniosła 3 469 713,15 PLN brutto, w tym dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL 2014-2020 w wysokości 2 394 450,00 PLN.

Zdjęcia maszyn oraz filmy przedstawiające ich prace do obejrzenia w galerii.


Kruszarka