Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Zmiany w segregacji odpadów

W lipcu br. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Środowiska z grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Przepisy ujednolicają system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Chodzi o to by segregacja śmieci produkowanych w gospodarstwach domowych, była jeszcze skuteczniejsza i jeszcze więcej odpadów trafiało do recyklingu.
Zgodnie z nowymi przepisami pojemniki na papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i bioodpady będą miały taki sam kolor w każdej gminie w Polsce:

 • do niebieskich pojemników z napisem „Papier” będą trafiać papiery, tektury i wykonane z nich opakowania,
 • pojemnik zielony z napisem „Szkło” – przyjmie opakowania szklane,
 • do żółtych pojemników z napisem „Metale” lub „Tworzywa sztuczne” będzie można wrzucać śmieci plastikowe, metalowe i opakowania wielomateriałowe ( np. kartony po mleku i sokach),
 • pojemnik brązowy z napisem „Bio” – odpady ulegające biodegradacji.

Dla mieszkańców Zamościa, nie zmieni się nic, ponieważ kolory pojemników na odpady, które wprowadza rozporządzenie, w naszym mieście funkcjonują od dawna.

Ministerstwo Ochrony Środowiska przewidziało pięcioletni okres dostosowawczy. Przez ten czas śmieci będą mogły być zbierane do starych kontenerów. Jak powiedział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek:
„Odpady to nie śmieci, lecz cenne surowce. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby jak najwięcej było ich odzyskiwanych i poddawanych recyklingowi. Dzięki temu będziemy żyć w czystszym środowisku i zapłacimy mniej za ich odbiór”.

Zgodnie z dyrektywami UE Polska do 2020 r. musi osiągnąć 50 proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Jak wynika z podsumowań, w Polsce (do 2015 roku) poziom recyklingu wspomnianych 4 frakcji wyniósł tylko 26 proc. Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych.