World Water Day- Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Święto ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych ma uświadamiać jak ważna jest prawidłowa gospodarka wodna.
Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom Światowego Dnia Wody ma zwrócić uwagę ludzi na zależność pomiędzy stanem wód a ściekami.
Dlaczego ścieki? Ponieważ są one nieodłącznym elementem działalności i życia człowieka, należy więc nimi odpowiedzialnie gospodarować, ale też wykorzystywać możliwości jakie dają.

Gospodarka ściekowa w Zamościu

DSC_0393

W roku 1995 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej uruchomiło nowoczesną, mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków. To obiekt mogący przyjąć do 28 tysięcy metrów sześciennych ścieków na dobę, wyposażony w dwa ciągi technologiczne. Zalety tej oczyszczalni zostały potwierdzone w 1997 roku wyróżnieniem Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w zakresie na najlepiej pracującą oczyszczalnię ścieków komunalnych.
Obsługę w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków oczyszczalni wykonuje zakład branżowy „Oczyszczalnia Ścieków”.
W oczyszczalni podczas mechanicznych i biologicznych procesów oczyszczania unieszkodliwiane są tłuszcze, usuwane osady, następuje redukcja związków węgla, azotu i fosforu. Po zakończeniu procesu oczyszczania, sklarowane ścieki odprowadzane są do rzeki Łabuńka. Jakość tych ścieków przewyższa normy określone w pozwoleniu wodno-prawnym.
Oczyszczalnia dysponuje własnym laboratorium, co pozwala na bieżącą kontrolę procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. Aktualnie, średniodobowo, przy wykorzystaniu jednego ciągu technologicznego oczyszcza ponad 13,5 tysiąca metrów sześciennych ścieków.

Zamojska woda

DSC_0392

Na całym świecie wielu milionom ludzi brakuje wody pitnej. Coroczne obchody Światowego Dnia Wody mają przypominać, że wodę trzeba szanować i mądrze nią gospodarować.
Pierwszą studnię głębinową, o głębokości 90 metrów, wywiercono w Zamościu w 1958 roku, w pobliżu Parku Miejskiego. Od uruchomienia tej studni rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w mieście. Obecnie Zakład Wodociągów zaopatrując mieszkańców Zamościa w wodę, korzysta z wód podziemnych, ujmowanych z pokładów kredowych trzecio i czwartorzędowych. Cechą charakterystyczną tych wód jest średnia i duża twardość węglanowa oraz duża stabilność parametrów chemicznych i mikrobiologicznych. Pobór wód obecnie odbywa się z dziewięciu studni o głębokości 50 – 110 metrów. System studni zgrupowany jest w dwóch ujęciach wody „Łabuńka” i „Czarny Potok”.
Za system kontroli jakości wody odpowiedzialne jest Laboratorium Wody. W ramach monitoringu kontrolnego w wodzie oznaczanych jest 19 parametrów. Badania wykonywane są z próbek pobieranych ze studni głębinowych, stacji uzdatniania wody, przy tłoczeniu do sieci wodociągowej oraz z punktów wodociągu znajdujących się na terenie miasta Zamość.