Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Wieloletni plan modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu przystąpiło do realizacji „Wieloletniego planu modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021”, obejmującego m.in. inwestycje:

 • Rozbudowa i Modernizacja urządzeń do przetwarzania osadów ściekowych Oczyszczalni Ścieków w Zamościu;
 • Budowa punktu zlewnego oraz myjni samochodów specjalistycznych;
 • Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi;
 • Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Okrzei i Szczebrzeskiej.

PGK Sp. z o.o. w Zamościu w porozumieniu z Organem Założycielskim, nawiązało współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby pozyskać środki na realizację przedsięwzięcia w formie pożyczki z programu priorytetowego nr 1.1.1 gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach część 1 „Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

Przewidywana wartość inwestycji wyniesie 42 366 140 zł netto, wnioskowana wielkość dofinansowania 34 337 259 zł netto.

Złożony wniosek został pozytywnie zaopiniowany pod względem formalnym i merytorycznym oraz zostały zakończone negocjacje warunków przyznania pożyczki przez NFOŚiGW.

Szeroki zakres przewidywanych inwestycji oraz wielkość środków na ich realizację została podyktowana koniecznością dotrzymania warunków pozwolenia wodno–prawnego oraz wynika z braku realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w latach ubiegłych.