Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Infrastruktury Sieciowej - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook
 • Logo Unia Europejska
 • Zmiana kontrastu
 • Zmiana wielkości czcionki

Podsumowanie roku 2017 w Spółce


rozmowa z Jarosławem Maluhą – Prezesem Zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu
Prezes

– Rok 2017 to m.in. wielomilionowe inwestycje, modernizacja sieci wodociągowej, zmiany w organizacji Spółki
Tak. To rok wytężonej i ciężkiej pracy całej załogi PGK Sp z o.o. w Zamościu. Same nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2017 na nowe obiekty, modernizację istniejących oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych wyniosły prawie 10 mln zł. Najważniejsze z nich to m.in. modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w zakresie dezynfekcji wody pitnej lampami UV za kwotę 1.357,3 tys. zł,

Uzdatnianie wody Uzdatnianie wody

modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych w ulicach: Łanowej, Topolowej, Orzeszkowej, Dembowskiego, Ogrodniczej. Budowa nowych sieci wodociągowych w ulicach: Namysłowskiego, Prostej, Norwida, Zapolskiej, Kresowej, Legionów, Kossaka, Batorego. Budowa kanałów sanitarnych w ulicach: Namysłowskiego, Wyszyńskiego, Gierymskiego, Ogrodniczej, Batorego. Na Oczyszczalni Ścieków główne inwestycje to zakup żurawia samochodowego MAZ – 535,5 tys. zł, roboty modernizacyjno-remontowe budynek administracyjny OŚ – 316,0 tys. zł, remont dachu budynku kanalizacji, warsztatu oraz kotłowni na kwotę 47,6 tys. zł.

Remont budynku oczyszczalni Żuraw

Zakład Transportu Odpadów: to zakup samochodu ciężarowego DAF, zakup śmieciarki Scania wraz z zabudową BFE, zakup samochodu asenizacyjnego, modernizacja magazynu ZTO, zakup urządzenia hakowego, zakup śmieciarki typu JANCO BZ.
W 2017 r. w ramach struktury organizacyjnej PGK powołano do działania nowy zakład tj. Zakład Usług Komunalnych. Doposażenie Zakładu w nowy park samochodowy oraz w maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji powierzonych zadań i usług, to wydatki przekraczające 2,3 mln zł.

Spider Kosiarki

Rok 2017 to również nasze aktywne działania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Udało się nam uzyskać dofinansowanie (ponad 3 mln zł) na zakup maszyn i urządzeń na RZZO w Dębowcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (strona projektu) oraz złożyć wniosek związany z dalszą rozbudowa zakładu (jest w trakcie oceny w NFOSiGW). Na trudności formalne natrafił niestety nasz wniosek dotyczący modernizacji Oczyszczalni Ścieków, ale jesteśmy przekonani, że i ten projekt zostanie przez nas zrealizowany.
Oczywiście 2017r., to również szereg zmian w otoczeniu prawnym związanym z funkcjonowaniem naszej Spółki. Wiąże się to zarówno z koniecznością dostosowania się do nowych przepisów, jak również niejednokrotnie ze znaczącymi nakładami inwestycyjnymi z naszej strony. Stale dążymy do tego, aby świadczone przez nas usługi były jak najwyższej jakości- przy zachowaniu umiarkowanych cen. Dzięki temu ceny „wody i ścieków” są najtańsze w regionie, a śmiem się pokusić o stwierdzenie, że jedne z najtańszych w Polsce i są niezmienne od 2014 r.

CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI W GRUPIE TARYFOWEJ GOSPODARSTW DOMOWYCH W MIASTACH LUBELSZCZYZNY 2017/2018
Lp. Miejscowość Cena brutto zł/m3 wody Cena brutto zł/m3 ścieków Cena brutto zł/m3 razem
1. Średnia krajowa z 2017r 4,42 8,14 12,56
2. Średnia woj. lubelskiego w 2017r. 3,12 6,05 9,16
3. Hrubieszów 3,83 8,12 11,95
4. Kraśnik 4,82 6,32 11,14
5. Świdnik 3,90 7,15 11,05
6. Biłgoraj 3,23 6,86 10,09
7. Chełm 3,43 6,13 9,56
8. Lublin 3,72 5,19 8,91
9. Tomaszów Lubelski 2,55 5,27 7,82
10. Krasnystaw 2,61 4,59 7,20
11. Biała Podlaska 2,34 4,22 6,56
12 Zamość 2,40 4,16 6,56

Podobną sytuację mamy w zakresie odpadów komunalnych, gdzie Miastu udało się utrzymać niezmienioną stawkę opłat od 2013 r. To wielki sukces Miasta, jak również PGK. Patrząc na te fakty, trzeba mieć na uwadze znaczący wzrost kosztów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa: wzrostami wynagrodzeń – wzrost płacy minimalnej, kosztami energii, podatkami lokalnymi i innymi kosztami stałymi związanymi z funkcjonowaniem Spółki.

– Od czasu do czasu pojawiają się w lokalnych mediach wypowiedzi polityków lub miejskich radnych dotyczących kosztów za wodę i ścieki. To m.in. pytania i apele o obniżkę. Czy są to realne oczekiwania?
W obecnym czasie mają niewiele wspólnego z zasadami ekonomii. Już sam fakt, że ceny wody i ścieków nie zmieniły się na przełomie 4 ostatnich lat, należy traktować jako sukces. Mamy inflację, wzrosła płaca minimalna, koszty energii, inne koszty stałe a ceny udało się utrzymać w ryzach. Konstruowana przez PGK taryfa na wodę i ścieki zakłada zerową stawkę zysku przedsiębiorstwa. W Polsce są takie przykłady, gdzie zysk kalkulowany jest na poziomie 7 % lub wyższym. Należy też ponownie przejść do porównań cen w Zamościu do cen w regionie czy w kraju. Podkreślam więc, że opłaty ponoszone przez mieszkańców Zamościa są najniższe w regionie i praktycznie jedne z najniższych w Polsce. Wydaje mi się, że to powinno przekonać adwersarzy do akceptacji faktów, które same się bronią.

– Rok 2018 rozpoczął się między innymi wymianą wodomierzy na urządzenia nowoczesne, z odczytem radiowym. Jakie jeszcze działania, z myślą o mieszkańcach Zamościa- swoich klientach, planuje podjąć w tym roku Spółka?
Rok 2018 to kolejny rok wyzwań przed Spółką w zakresie świadczenia swoich usług na jak najwyższym poziomie. Jest oczywistym, że chcemy unowocześniać przedsiębiorstwo w każdym obszarze naszej działalności. Wszystkie zakłady PGK Sp. z o.o. w Zamościu tj. Zakład Wodociągów, Oczyszczalnia Ścieków, Zakład Transportu Odpadów, Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, Zakład Usług Komunalnych, Cmentarz Komunalny podejmując działania rozwojowe analizują potrzeby społeczności lokalnej, stawiane przed nami zadania jak również nasze możliwości finansowe. Przykładem takiego podejścia będzie rozpoczęcie w 2018 r. budowy na Cmentarzu Komunalnym kolumbarium czy też zakup do Działu Kanalizacji na Oczyszczalni Ścieków nowoczesnego specjalistycznego pojazdu do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej za prawie 2 mln złotych netto.

Samochód Kosiarki