Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Selektywna zbiórka odpadów

Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Uprzejmie informujemy, iż od 1 lipca 2013r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzony ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Według w/w ustawy wszyscy wytwórcy odpadów komunalnych zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje np. opakowania szklane (białe, kolorowe), opakowania z tworzyw sztucznych (PET-butelki), opakowania z tworzyw wielomateriałowych, papier i tektura, itp.
Dotychczas zawarte przez Państwa umowy z PGK Spółka z o. o. obejmowały odbiór odpadów zmieszanych (niesegregowanych).

Wychodząc na przeciw obowiązkom, jakie spoczywają na podmiotach gospodarczych w związku z nowym selektywnym systemem zbierania odpadów komunalnych zapraszamy dotychczasowych klientów w celu zaktualizowania umów na odbiór odpadów komunalnych, jak również nowych klientów chcących zapewnić sobie odbiór odpadów komunalnych zgodnie z nowymi wymogami ustawowymi.

Prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz: 7.00 – 15.00:

 • osobisty w Zakładzie Oczyszczania Miasta przy ul. Droga Męczenników Rotundy 2 w Zamościu
 • telefoniczny pod numerem telefonu: 84 616 92 77 do – 79