Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Oświadczenie PGK Sp. z o.o. w Zamościu dotyczące uciążliwości zapachowych emitowanych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Zamościu

W ostatnim czasie daje się odczuć wzrost uciążliwości zapachowych emitowanych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Zamościu. Jest to spowodowane panującymi temperaturami, ciśnieniem atmosferycznym oraz kierunkami wiatrów.

Intensywne parowanie spowodowane wysokimi temperaturami , niekorzystny rozkład ciśnień powodujący kumulowanie się złowonnego powietrza w obrębie obiektu oraz brak wiatrów które spowodowałyby wymianę mas powietrza w efekcie dają odczuwalny wzrost uciążliwości zapachowej instalacji dla otoczenia.

Kierownictwo Przedsiębiorstwa i Zakładu stara się poprzez swoje działania w jak największym stopniu ograniczyć ten problem. W tym celu podjęto szereg działań mających na celu w znacznym stopniu ograniczenie emisji zapachów z procesu oczyszczania ścieków. W roku 2018 został rozpoczęty projekt pod nazwą „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Zamość”, którego istotnym elementem jest maksymalne ograniczenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków dla otoczenia. Na chwilę obecną PGK Sp. z o.o. w Zamościu posiada projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę na wykonanie tej inwestycji. Zostały również złożone wnioski na pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizacje tego projektu. Kolejne działanie zmierzające do poprawy istniejącego stanu to rozpoczęcie procedury wyboru projektanta i wykonania instalacji hermetyzującej place składowe odwodnionego, ustabilizowanego osadu ściekowego. Realizacja tego zadania powinna zakończyć się w roku 2024. Jego efektem będzie niemal całkowita redukcja uciążliwości zapachowych dla otoczenia.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić ,i przy tym uciąć wszelkie spekulacje i plotki, że Oczyszczalnia Ścieków w Zamościu działa zgodnie z wydanymi pozwoleniami i w pełni do nich się stosuje. Jesteśmy podmiotem szczególnie kontrolowanym przez jednostki nadzoru i nigdy nie stwierdzono działań niezgodnych z pozwoleniami. W celu zachowania pełnej transparentności działań jesteśmy gotowi do kontaktów i chętnie udzielimy informacji osobom zainteresowanym problemem.