Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Odpady – co się z nimi dzieje?

Nowe logo pgk


Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu to zakład do mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadów. Znajdują się w nim:

 • sortownia odpadów zmieszanych wraz z linią do produkcji RDF (paliwa alternatywnego),
 • sortownia odpadów selektywnie zebranych,
 • kompostownia,
 • instalacja do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych,
 • dwie kwatery składowania odpadów (jedna zamknięta i przeznaczona do rekultywacji),
 • instalacja do przetwarzania odpadów budowlanych (kruszenie gruzu).

Co się dzieje z odpadami?


Po zważeniu na zakładowej wadze i rejestracji w wewnętrznym systemie wagowym oraz w elektronicznej bazie danych o odpadach (BDO), odpady zostają skierowane przez pracownika do właściwej instalacji. Sortowania odpadów zmieszanych jest instalacją, do której tafia największa masa odpadów. W procesie mechanicznej obróbki wydzielone zostają następujące frakcje: biologiczna, surowcowa, nadsitowa.

Po rozładowaniu na placu przyjęcia i usunięciu odpadów gabarytowych, odpady ładowane są do rozrywarki worków i podawane przenośnikiem do sita bębnowego, na którym zostaje wydzielona frakcja biologiczna o wielkości 0 – 80mm. Frakcja podsitowa transportowana jest do kompostowni i poddawana biologicznym procesom stabilizacji tlenowej.

Pozostałe odpady trafiają na trybunę sortowniczą, gdzie pracownicy ręcznie je rozdzielają (jedynie metale żelazne są pozyskiwane za pomocą separatora magnetycznego) i odzyskują surowce, które po dalszej obróbce w instalacji doczyszczania odpadów selektywnie zebranych, będzie można sprzedać jako wtórne. Na trybunie wydziela się przede wszystkim: makulaturę, folię, metale nieżelazne, odpady z tworzyw sztucznych (butelki PET, HDPE itp.), większe odpady biologiczne, które nie zostały wydzielone na sicie, odpady gabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Za trybuną sortowniczą znajduje się separator elektromagnetyczny, który oddziela metale żelazne. Pozostały strumień odpadów stanowi frakcję kaloryczną, przeznaczoną do produkcji paliwa alternatywnego RDF (Refuse Derived Fuel). Paliwo alternatywne tworzone jest z odpadów resztkowych, które nie nadają się do recyklingu (odpady muszą spełniać też inne wymogi).

W Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu pracują 42 osoby. Dla zachowania prawidłowej gospodarki odpadami, bardzo ważne jest postępowanie mieszkańców, a więc: świadome i przemyślane zakupy, które nie zwiększają produkcji odpadów, przestrzeganie zasad pozbywania się odpadów, prawidłowa segregacja, tworzenie przydomowych kompostowników (propozycja dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej), w których będzie można przetworzyć odpady bio na bardzo wartościowy kompost. Nie traktujmy odpadów jako śmieci, ale jako surowce, z których pozyskamy materiał na wytworzenie nowych produktów, bez konieczności większego eksploatowania przyrody.

RZZO w Dębowcu, mając na uwadze pogłębiające się potrzeby swoich mieszkańców, rozpoczyna rozbudowę i modernizację linii, co w efekcie usprawni pracę i przyspieszy przetwarzanie odpadów.