Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Ochrona Danych Osobowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu realizując powierzone zadania, przetwarza dane osobowe osób fizycznych.
Jeśli jesteś naszym Klientem i osobą fizyczną – przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Poniżej znajdziesz szczegóły dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, z siedzibą ul. Krucza 10, 22 – 400 Zamość, jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez pocztę elektroniczną na adres e‑mail: iod@pgk.zamosc.pl, telefonicznie pod ogólnym numerem telefonu przedsiębiorstwa: +48 84 638 12 00, lub pisemnie na adres naszej siedziby, tj. ul. Krucza 10, 22 – 400 Zamość.

  Po co nam Twoje dane osobowe:
 1. do zawarcia i realizacji umowy
 2. do wypełniania naszych obowiązków na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
 4. do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
 5. do badania satysfakcji klientów i określania jakości usług

  W zależności od tego z jakich naszych usług będziesz korzystać, możemy potrzebować m.in.:
 1. podstawowych danych identyfikacyjnych (imiona, nazwiska)
 2. numeru telefonu do kontaktu w sprawach realizacji umowy
 3. adresu do korespondencji
 4. adresu e-mail
 5. adresu posesji, którego dotyczy świadczona przez nas usługa
 6. danych identyfikacyjnych przyznanych przez organy publiczne (PESEL)
 7. informacji o podłączeniu do sieci wodociągowej i celu poboru wody
 8. informacji o własnym ujęciu wody
 9. informacji o sposobie odprowadzania ścieków
 10. ilości zamieszkałych osób
 11. informacji o zamontowanych wodomierzach i ich odczytach
 12. informacji o numerze ewidencyjnym działki
 13. ilości i rodzaju usług przez nas świadczonych
 14. numeru identyfikacyjnego klienta – nadanego w naszym systemie
 15. informacji finansowych – wystawionych faktur przez nas faktur oraz Twoich opłat

Jeśli będzie to konieczne udostępnimy Twoje dane wyłącznie osobom przez nas upoważnionym, podmiotom realizującym dla nas obsługę prawną i informatyczną. Podmioty te, na podstawie zawartych z nami umów, gwarantują zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie Twoich danych spełniało wymogi RODO i chroniło Twoje prawa.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Twoje dane:
 1. przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia
 2. przechowujemy przez okres jej obowiązywania
 3. po jej zakończeniu przetwarzamy do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, z uwzględnieniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń
 4. Dane z systemu iBOK usuwamy w ciągu 14 dni od zgłoszenia rezygnacji z usługi.
  Przysługuje Ci:
 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
 3. Prawo do usunięcia danych, jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 6. Prawo do przenoszenia danych.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody.
  Podanie przez Ciebie danych jest:
 1. warunkiem zawarcia umowy
 2. warunkiem realizacji umowy
 3. warunkiem skorzystania z systemu iBOK
 4. realizacji wniosku o przesyłanie korespondenci papierowej na wskazany adres
 5. realizacji wniosku o przesyłanie korespondenci elektronicznej na wskazany adres
  Jeżeli nie podasz danych:
 1. możemy odmówić zawarcia umowy
 2. nie będziemy w stanie zrealizować twoich wniosków