Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

KONTROLA ODPROWADZANIA WÓD DESZCZOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o. w Zamościu od listopada 2022 roku prowadzi kontrole odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej. W myśl prawa  art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym  odprowadzaniu ścieków   (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 2028   z  póź.  zm.): „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

Sprawdzenie polega na wpuszczeniu do studni rewizyjnej na ulicy w kierunku posesji dymu z wytwornicy. Dym powstaje z atestowanego płynu wyprodukowanego specjalnie do takich zastosowań. Jeśli instalacja deszczowa (rynny, kraty deszczowe) na posesji włączone są do kanalizacji sanitarnej dym znajduje nimi ujście. W takim przypadku sporządzana jest dokumentacja fotograficzna, a właściciel posesji otrzymuje od nas pouczenie z wyznaczonym terminem na rozłączenie instalacji. Po wyznaczonym terminie następuje ponowna kontrola tą samą metodą. Jeśli instalacja nadal funkcjonuje sporządzony zostaje wniosek do sądu. Sąd decyduje o konsekwencjach i nałożeniu kary. Kara grzywny w przypadku kwotowego jej ustalenia wynosi od 100 zł do 10 000 zł. Udało się już skontrolować ok. 35-40% posesji. Obecnie trwają rekontrole wcześniej ujawnionych „włączonych” posesji. Klienci, którzy otrzymali termin rozłączenia instalacji mogą wnioskować o jego przesunięcie podając jego uzasadnienie. Naszym celem jest wyeliminowanie wód opadowych i roztopowych w ściekach sanitarnych, które ostatecznie trafiają do oczyszczalni ścieków i generują olbrzymie koszty ich oczyszczenia. Mając na uwadze nie podnoszenie cen ścieków z powodu wymienionych kosztów spółka PGK będzie prowadziła systematyczne kontrole.