Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Karta przekazania odpadów – czym jest?


W przypadku posiadaczy odpadów, ewidencję odpadów prowadzi się wykorzystując następujące dokumenty:

 • kartę przekazania odpadów KPO,
 • kartę ewidencji odpadów,
 • kartę ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
 • kartę ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • kartę ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Karta przekazania odpadów jest podstawowym dokumentem dotyczącym ewidencji odpadów. Drugi dokument to karta ewidencji odpadów. Karta przekazania odpadów, zwana KPO to dowód prawidłowego przekazania odpadów do uprawnionych odbiorców. Posiadacz odpadów ma obowiązek wypełnić ją i wystawić w momencie przekazywania odpadów odbiorcy. Odpady mogą być przekazywane również poprzez firmę transportową, wtedy na karcie muszą być uwzględnione dane odbiorcy odpadów i miejsce ich dostarczenia. Firma transportowa poświadcza natomiast na KPO wykonanie wspomnianej usługi.
Karta przekazania odpadów sporządzana jest w 3 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron wymienionych na KPO: posiadacza, transportującego oraz odbiorcy odpadów.

Art. 66 Ustawy o odpadach dokładnie określa, co powinno znajdować się na dokumentach przekazania odpadów.

Co powinna zawierać karta przekazania odpadów?

 • imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby,
 • miejsce przeznaczenia odpadów (w przypadku wytwórcy odpadów),
 • sposoby gospodarowania odpadami oraz dane o ich pochodzeniu (w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego przetwarzanie odpadów),
 • miejsce pochodzenia odpadów oraz odpowiednio miejsce przeznaczenia.

Kierujący środkiem transportu, którym będą przewożone odpady, ma obowiązek posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), które umożliwia weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem faktycznym. Niezwłocznie po zakończeniu transportu, transportujący potwierdza ten fakt w BDO. Elektroniczna karta przekazania odpadów, zanim zakończy się proces przekazywania odpadów, przechodzi w systemie BDO nawet przez 6 etapów. Każdy etap oznacza konieczność wykonania określony czynności w systemie BDO przez podmiot przekazujący, transportujący lub przejmujący odpady.

KPO nie musi być wypełniana, gdy jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów.
Zgodnie z przepisami, zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów są:

 • wytwórcy odpadów komunalnych oraz odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
 • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne.

Dokumentację związaną z ewidencją odpadów przechowuje się przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.