Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Jak działa miejska oczyszczalnia ścieków?


Jak działa miejska oczyszczalnia ścieków?

Wyprodukowane w gospodarstwach domowych ścieki spływają poprzez rury kanalizacyjne do większych rur zbiorczych. Te z kolei podłączone są do kanałów prowadzących poprzez główny kolektor do oczyszczalni, do tzw. komory zbiorczej.

Pierwszy etap oczyszczania ścieków to oczyszczanie mechaniczne. Ze ścieków oddzielane są najgrubsze frakcje zanieczyszczeń, możliwe do odseparowania na drodze procesów fizycznych. W pierwszej kolejności ścieki przepływają przez kraty, gdzie odcedzane są największe gabarytowo zanieczyszczenia, np. nierozłożone odpadki kuchenne, kawałki drewna, chusteczki, patyczki kosmetyczne itp. Należy tu zwrócić uwagę, że w ściekach pojawia się wiele ciał stałych, które nie powinny trafiać do kanalizacji, w szczególności są to: patyczki kosmetyczne, chusteczki higieniczne i często drobne śmieci.
Oddzielone w tej fazie zanieczyszczenia, po wstępnej higienizacji, trafiają na składowisko odpadów.

W następnej kolejności ścieki przepływają do obiektu nazywanego piaskownikiem. Rozmiar urządzenia został tak dobrany, aby spowolnić przepływ ścieków i spowodować zjawisko opadania (sedymentacji) części mineralnych niesionych razem ze ściekami.
Zasadę działania piaskownika obrazuje nurt rzeki. Tam, gdzie woda płynie szybko, jest w stanie unosić drobne substancje i przedmioty, natomiast tam, gdzie woda płynie leniwie i powoli, na dnie odkłada się materiał zamulając koryto.
Piaskownik zabudowany w Oczyszczalni w Zamościu jest dodatkowo napowietrzany. W wyniku napowietrzania oddzielane są tłuszcze, które po zebraniu trafiają do komory fermentacyjnej. Oddzielone części mineralne usuwane są następnie na składowisko odpadów.

Następnym etapem jest sedymentacja w osadnikach wstępnych, po której zakończeniu zanieczyszczenia zostają zredukowane o 25-30 %. Na tym etapie zostaje oddzielony osad wstępny który jest kierowany do procesu fermentacji.

Kolejny etap oczyszczania ścieków to oczyszczanie biologiczne. W tym etapie do oczyszczania zaprzęgamy wyspecjalizowane grupy mikroorganizmów, które są w stanie usunąć że ścieków zanieczyszczenia niedające się usunąć na drodze mechanicznej. Rozpoczyna się oczyszczanie właściwe, które jest biologicznym procesem z wykorzystaniem bakterii, żywiących się związkami węgla, azotu i fosforu. Dzięki nim następuje dalsze czyszczenie ścieku. Obumarłe bakterie i masa organiczna tworzą osad biologiczny – osad czynny.
Powstały na etapie oczyszczania biologicznego osad nadmierny zostaje zagęszczony i po połączeniu z tłuszczami oraz osadem wstępnym przepompowywany jest do komór fermentacyjnych.
Osady i tłuszcze, które trafiły do komór fermentacyjnych są podgrzewane i mieszane. Bakterie beztlenowe, mając zapewnione odpowiednie warunki, wytwarzają biogaz, który służy do produkcji ciepła i energii elektrycznej, wykorzystywanej następnie przez oczyszczalnie ścieków. Po zakończeniu procesu fermentacji osad trafia do stacji odwadniania. Tam osiąga odpowiedni poziom zawartości suchej masy. Poddawany jest higienizacji. Osad po wykonaniu szeregu badań jest zagospodarowany rolniczo.
Mieszanina oczyszczonego ścieku oraz osadu biologicznego trafia do osadników wtórnych, które odseparowują oczyszczony ściek od reszty osadu.

Końcowym etapem procesu oczyszczania jest kontrola jakości ścieku. Sprawdza się go pod kątem stopnia zanieczyszczenia i przekazuje do odbiornika, np. do rzek lub stosuje jako wodę technologiczną w oczyszczalni ścieków. Obróbka ścieków pozwala na ponowne ich wykorzystanie poza gospodarstwem domowym do rozmaitych celów, np. w rolnictwie.

Zachęcamy do przeczytania informacji na temat naszej oczyszczalni ścieków: https://www.pgk.zamosc.pl/oczyszczalnia-sciekow-zamosc/

Woda wraca – dbajmy o nią!