Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Wznowienie realizacji Projektu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu (beneficjent) uzyskało zgodę Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Środowiska) oraz Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie) na wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach Projektu pn. „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” oraz wszczęcie nowych postępowań przetargowych na ukończenie inwestycji.

Zgoda ta pozwala nam na realizację Projektu w terminach i sposób pozwalający na pełne wykorzystanie przyznanego dofinansowania, bez obawy o refundację wydatków z powodu przekroczenia terminu kwalifikowalności określonego w Umowie o dofinansowanie.

W najbliższym czasie planujemy ogłoszenie następujących przetargów, będących kontynuacją realizacji Projektu:

 • Zadanie nr 1.1. Budowa hali segregacji z częścią administracyjną i obsługą wewnętrzną Zakładu,
 • Zadanie nr 1.2. Budowa Hali kompostowni z placem dojrzewania,
 • Zadanie nr 1.3. Budowa nowej Kwatery Składowania Odpadów,
 • Zadanie nr 1.4. Przebudowa drogi dojazdowej do RZZO,
 • Zadanie nr 1.5. Dostawy maszyn i urządzeń niezwiązanych trwale lub funkcjonalnie z konkretnym obiektem.
Zakończenie realizacji Projektu planujemy na początku III kwartału 2014 r.

Poprzez podział zakresu Projektu na mniejsze zadania uzyskamy zwiększenie ilości firm mogących ubiegać się o zamówienia i podniesienie konkurencyjności.
Planowane ogłoszenie postępowań przetargowych nastąpi niezwłocznie po ocenie ex-ante dokumentacji przetargowej przez IW.
Informacje o nowych przetargach zostaną umieszczone na stronie internetowej beneficjenta w części dotyczącej RZZO w Dębowcu.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - RZZO w Dębowcu - PGK Zamość