Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Wszczęcie postępowania na Przebudowę drogi dojazdowej do RZZO

W dniu 14.02.2013 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu wszczęło postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego nr DUE/1/4/2013 na realizację Zadania nr 1.4. „Przebudowa drogi dojazdowej do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” w ramach Projektu pn. „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.”

Jest to pierwsze z pięciu planowanych zamówień przewidzianych dla ukończenia realizacji Projektu.

Postępowanie zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń dla zamówień publicznych w holu siedziby beneficjenta oraz na stronie internetowej beneficjenta.

Pozostałe dokumenty do pobrania dotyczące ww. postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej we wskazanym powyżej miejscu po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - RZZO w Dębowcu - PGK Zamość