Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Uroczyste otwarcie RZZO w Dębowcu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 listopada 2014 roku odbyła się uroczystość otwarcia Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu (RZZO), którego beneficjentem i operatorem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II Oś priorytetowa: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
Wartość inwestycji to 64,6 mln zł, z czego dofinansowanie to 40,9 mln zł.
RZZO otrzymał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) i będzie przyjmował odpady komunalne z terenu zamieszkałego przez mieszkańców miasta Zamość oraz 13 gmin: Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość.

Uroczyste otwarcie RZZO w Dębowcu
Uroczyste otwarcie RZZO w Dębowcu – Prezes PGK Sp. z o.o. Pan Franciszek Josik


Prezydent Miasta Zamość Marcin Zamoyski oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu Franciszek Josik przekazali słowa uznania i podziękowania dla wszystkich, którzy swoją pracą i zaangażowaniem dążyli do zrealizowania Projektu “Regionalny Zakład Zagospodarownia Odpadów w Dębowcu” oraz wręczyli pamiątkowe statuetki.
Po wystąpieniach gości dokonano prezentacji multimedialnej z budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.
Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie Zakładu przez Proboszcza Parafii Niepokalanego Serca NMP w Łaziskach ks. Janusza Wyłupka oraz symboliczne przecięcie wstęgi przez: Prezydenta Miasta Zamość Marcina Zamoyskiego, Jerzego Kulińskiego i Andrzeja Gajka – Zastępców Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Lublinie, Leszka Żelaznego – Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Mieczysława Bartonia – Wójta Gminy Skierbieszów; przedstawicieli Wykonawców: Grzegorza Olszewskiego – Kierownika Kontraktu Mostostal Pułway S.A.; Marka Wachowskiego – Prezesa Zarządu P.P.H. Wamaco Sp. z o.o.; Michała Hudaszka – Prezesa ANTEX II Sp. z o.o., Tadeusza Rozmusa – P.W. ’’BUDMAT” Sp.j. i Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. Franciszka Josika.

Uroczyste otwarcie RZZO w Dębowcu
Przecięcie wstęgi


Po części oficjalnej Kierownik Zakładu oprowadził gości po Zakładzie i omówił zasady jego funkcjonowania.
W Zakładzie stworzone zostały warunki do maksymalnego zmniejszenia ilości odpadów wymagajacych składowania, przy jednoczesnym zminimalizowaniu szkodliwego oddziaływania obiektów na środowisko naturalne. Moc przerobowa Zakładu wynosi 50.000 ton zmieszanych odpadów komunalnych, 2.600 ton odpadów selektywnie zbieranych, co w zupełności zaspokaja potrzeby Regionu Zamość.
W wyniku realizacji Projektu powstała instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz kwatera do składowania odpadów.
Głównym efektem ekologicznym będzie ograniczenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji, zmniejszenie całkowitej ilości składowanych odpadów poprzez wydzielenie poszczególnych frakcji możliwych do zagospodarowania, ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, odzysk odpadów w tym opakowaniowych.
W wyniku realizacji Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu zniwelowane zostaną jakościowe i ilościowe niedobory w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie zbiórki, transportu i zagospodarowania oraz bezpiecznego dla środowiska funkcjonowania systemu.
Projekt posiada liczne korzyści społeczne. Wśród nich można wyróżnić miedzy innymi: kształtowanie świadomości ekologicznej i nawyku selekcji odpadów, stworzenie nowych miejsc pracy w Zakładzie. Ponadto uporządkowanie gospodarki odpadami poprzez składowanie mniejszej ilości odpadów, oraz zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych stanowić będzie czynnik wpływający na poprawę zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - RZZO w Dębowcu - PGK Zamość