Umowa z Wykonawcą podpisana

30 czerwca 2011 r. w zamojskim ratuszu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. Umowa została podpisana pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu – beneficjentem środków europejskich, a Spółką HYDOBUDOWA POLSKA S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo – wykonawcą RZZO w Dębowcu.
Po stronie beneficjenta umowę podpisał Pan Franciszek Josik – Prezes Zarządu, natomiast po stronie wykonawcy – Pan Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu oraz Pan Andrzej Szultek – Prokurent.

Umowa z Wykonawcą podpisana

Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym na „Zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” złożył najkorzystniejszą ofertę i zobowiązał się wykonać zakład za kwotę 46 979 850,00 zł brutto.

Jest to już trzecia i ostatnia umowa dotycząca realizacji Projektu RZZO w Dębowcu. Umowa obejmuje następujące etapy: projektowanie, wybudowanie, wyposażenie i rozruch zakładu. Główne obiekty, które w ramach umowy zostaną zaprojektowane a następnie wybudowane to:

  • hala sortowni odpadów zmieszanych komunalnych z instalacją paliwa alternatywnego,
  • budynek administracyjno-socjalno-sanitarny,
  • hala z linią do doczyszczania odpadów opakowaniowych,
  • hala kompostowni odpadów biodegradowalnych z infrastrukturą technologiczną,
  • kwatera składowania odpadów i jej infrastruktura,
  • hala przyjęcia i przygotowania do przekazania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • wiata do gromadzenia i demontażu odpadów wielkogabarytowych,
  • plac do przyjęcia i kruszenia odpadów budowlanych,
  • plac do magazynowania stłuczki szklanej i złomu

Zakończenie inwestycji planowane jest do 31 maja 2013 r. Wówczas do zakładu przyjmowane będą odpady i kierowane do odpowiednich segmentów, w których będą poddawane procesom w celu odzysku.
Głównym celem budowy zakładu jest ograniczenie ilości odpadów składowanych na składowisku do 36,6 %.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - RZZO w Dębowcu - PGK Zamość