Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Umowa z Wykonawcą podpisana

30 czerwca 2011 r. w zamojskim ratuszu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. Umowa została podpisana pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu – beneficjentem środków europejskich, a Spółką HYDOBUDOWA POLSKA S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo – wykonawcą RZZO w Dębowcu.
Po stronie beneficjenta umowę podpisał Pan Franciszek Josik – Prezes Zarządu, natomiast po stronie wykonawcy – Pan Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu oraz Pan Andrzej Szultek – Prokurent.

Umowa z Wykonawcą podpisana

Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym na „Zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” złożył najkorzystniejszą ofertę i zobowiązał się wykonać zakład za kwotę 46 979 850,00 zł brutto.

Jest to już trzecia i ostatnia umowa dotycząca realizacji Projektu RZZO w Dębowcu. Umowa obejmuje następujące etapy: projektowanie, wybudowanie, wyposażenie i rozruch zakładu. Główne obiekty, które w ramach umowy zostaną zaprojektowane a następnie wybudowane to:

 • hala sortowni odpadów zmieszanych komunalnych z instalacją paliwa alternatywnego,
 • budynek administracyjno-socjalno-sanitarny,
 • hala z linią do doczyszczania odpadów opakowaniowych,
 • hala kompostowni odpadów biodegradowalnych z infrastrukturą technologiczną,
 • kwatera składowania odpadów i jej infrastruktura,
 • hala przyjęcia i przygotowania do przekazania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • wiata do gromadzenia i demontażu odpadów wielkogabarytowych,
 • plac do przyjęcia i kruszenia odpadów budowlanych,
 • plac do magazynowania stłuczki szklanej i złomu

Zakończenie inwestycji planowane jest do 31 maja 2013 r. Wówczas do zakładu przyjmowane będą odpady i kierowane do odpowiednich segmentów, w których będą poddawane procesom w celu odzysku.
Głównym celem budowy zakładu jest ograniczenie ilości odpadów składowanych na składowisku do 36,6 %.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - RZZO w Dębowcu - PGK Zamość