Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Umowa z Inżynierem Kontraktu podpisana

4 października 2010 r. Pan Franciszek Josik – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu i Pan Jan Szymanik – Prezes Zarządu „ZDI” będący pełnomocnikiem reprezentującym konsorcjum zawiązane przez firmy: Zamojską Dyrekcję Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość – lidera konsorcjum i Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „BIPROWOD-WARSZAWA” Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa – partnera konsorcjum, podpisali Umowę na Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu Projektu pn. „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu”.

Umowa z Inżynierem Kontraktu podpisana Umowa z Inżynierem Kontraktu podpisana

Przedmiotem Umowy jest świadczenie kompleksowych usług zarządzania Projektem RZZO w Dębowcu, realizowanym w systemie „zaprojektuj i wykonaj” według warunków kontraktowych FIDIC – tzw. „żółtego FIDIC-a”. Inżynier Kontraktu będzie zarządzał Projektem poprzez przygotowanie, organizację, nadzór i koordynację procesu inwestycyjnego.

Pierwszy okres pełnienia obowiązków Inżyniera to weryfikacja dokumentów i procedur zarządzania Kontraktem i samą budową.

Najważniejsze zadanie Inżyniera będzie polegało na sprawdzeniu i przyjęciu, wspólnie z inwestorem – PGK Sp. z o.o., dokumentacji projektowej oraz na nadzorowaniu robót wykonywanych według tych projektów przez Wykonawcę. W trakcie budowy Inżynier będzie nadzorował postęp prac, stosowanie właściwych technologii i procedur oraz dokumentowanie czynności wpływających na jakość wykonywanych robót.

Inżynier będzie także kontrolował przestrzeganie wszystkich norm obowiązujących Wykonawcę w trakcie budowy, w tym przepisów bhp i dotyczących środowiska. Bieżąca akceptacja przedstawionych przez Wykonawcę rozliczeń wykonanych robót to także zadanie Inżyniera.

Wymienione czynności to główne obowiązki Inżyniera Kontraktu. Jest ich bardzo dużo i nie sposób je wszystkie w tym miejscu wymienić. Innymi słowy, rola Inżyniera Kontraktu w realizacji Projektu i w jego końcowym rezultacie jest nie do przecenienia.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - RZZO w Dębowcu - PGK Zamość